EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I OCENA OKRESOWA PRACOWNIKA

I. Ewaluacja działalności naukowej

 

1. Kryteria oceny

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej ocenie osiągnięć naukowych podlegają:

 • artykuły naukowe
  opublikowane w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, zamieszczone / niezamieszczone w wykazie ministerialnym
 • monografie naukowe
  wydane przez wydawnictwa zamieszczone / niezamieszczone w wykazie wydawnictw ministerialnych
 • rozdziały w monografiach naukowych
  wydane przez wydawnictwa zamieszczone / niezamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw
 • redakcja naukowa
  monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone / niezamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw.

 

2. Definicja publikacji naukowych wg. Rozporządzenia MNiSW

§ 9.1. „Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej:

1) przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy;

2) opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

3. Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.

§ 10.1. Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:

1) przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;

2) opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

2. Monografią naukową jest również:

1) recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład:

a) na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,

b) na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;

2) edycja naukowa tekstów źródłowych”.

Artykuły recenzyjne to publikacje „zamieszczone w czasopismach naukowych umieszczonych w wykazie czasopism. Artykułem recenzyjnym jest w szczególności wypowiedź polemiczna, podejmująca tematy ważne z punktu widzenia dyskursu w nauce lub sztuce, która, jednakże – w przeciwieństwie do typowego artykułu naukowego – nie została opatrzona aparatem naukowym, posiada natomiast walory opracowania o charakterze oryginalnym i twórczym. Artykułem recenzyjnym może też być recenzja monografii naukowej zamieszczona w czasopiśmie naukowym.”

 

3. Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego – źródłem informacji o dorobku naukowym pracowników UJ przekazywanym do Polskiej Bibliografii Naukowej

1. Publikacje podlegające ocenie zamieszczone są na stronie Repozytorium w Zbiorze: Bibliografia Publikacji Pracowników UJ w kolekcji: Publikacje naukowe.

Koordynatorzy ds. publikacji, podczas weryfikacji / wprowadzania opisu bibliograficznego, powinni zwracać uwagę na kryteria kwalifikacji publikacji do kolekcji naukowej. Jeżeli publikacja przypisana do kolekcji naukowej nie spełnia wymogów określonych w Rozporządzeniach i Komunikatach MEiN (daw. MNiSW), powinni zgłosić Administratorowi wydziałowemu potrzebę zmiany kolekcji. Inne dostępne kolekcje to: popularnonaukowa i dydaktyczna. Analogicznie należy postąpić w sytuacji odwrotnej - gdy publikacja naukowa znajduje się w nieodpowiedniej kolekcji, również należy to zgłosić do Administratora.

2. Wysyłka danych do PBN. Podstawą przekazania publikacji do oceny parametrycznej jest wypełnienie panelu Dane dla PBN. W przypadkach, kiedy publikacja nie powinna zostać wysłana do oceny parametrycznej (kolejne wydania, kolejne wersje tłumaczeń, przedruki itp.) nie należy wypełniać tej zakładki. W przypadku, gdy pracownik UJ afiliuje daną publikację do innej jednostki naukowej niż UJ, należy oznaczyć jedynie zatrudnienie.

W ocenie parametrycznej biorą udział pracownicy (zaliczeni do liczby N, przypisani do dyscypliny, którzy złożyli oświadczenie upoważniające UJ do wykazania osiągnięć pracownika na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej) oraz doktoranci Szkół Doktorskich.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim systemem pośredniczącym między RUJ a PBN jest system ScienceCloud, który prezentuje algorytm punktowy i kwalifikujący dorobek naukowy zgodny z Rozporządzeniem MEiN (daw. MNiSW).

Informacje zgromadzone w PBN podlegające ocenie są prezentowane w systemie SEDN zbierającym dane o dorobku naukowym z całej Polski.

 

II. Ocena okresowa na Uniwersytecie Jagiellońskim (ankieta pracownicza)

 

1. Kryteria oceny publikacji

Kryteria oceny wewnętrznej są ustalane przez właściwe wydziały / jednostki na UJ.

Do wypełnionej ankiety należy załączyć wykaz publikacji wygenerowany z RUJ. Instrukcja dostępna w części: Raporty i zestawienia

Punktacje należy podać zgodnie z Rozporządzeniami i Komunikatami MEiN (daw. MNiSW) dostępnymi TUTAJ

Całkowitą punktację dorobku naukowego danego pracownika ustala ostatecznie właściwy wydział/jednostka, w jakiej pracownik jest zatrudniony.

 

2. Inna działalność naukowa

RUJ nie posiada danych dotyczących działalności projektowej et al.