Polish Pedagogical Thought

Permanent URI for this community

Polska Myśl Pedagogiczna to czasopismo naukowe, wydawane przez Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki UJ od 2015 roku.

Rocznik Polska Myśl Pedagogiczna jest pismem badaczy zainteresowanych przeszłością i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej. Jego przesłaniem jest głębsza jej eksploracja i włączanie w dyskurs krajowy i europejski.

Inicjatywa ta opiera się na kanwie przekonania, że rodzima myśl pedagogiczna nie znajdowała (najczęściej wskutek sytuacji dziejowej) sprzyjających warunków zaistnienia w aplikacjach do praktyki pedagogicznej, ani w dyskursie krajowym i międzynarodowym. Spora część tej myśli jawiła się w różnych okresach dziejów Polski jako niepożądana. Wielość czynników powodowała, że nie dostrzegano jej nowatorstwa, atrakcyjności – czasami bieg dziejów spychał ją na swój margines, czasem czyniliśmy to my sami poprzez przyjmowanie sugerowanych kompleksów narodowych, stereotypów, obcych wzorców. Skutkiem tego:
  • brak jest studiów nad jej istotą, rangą, aktualnością;
  • nie posiadamy wyczerpujących opracowań jej historii i eksploracji dokonań współczesności;
  • nie posiadamy (lub obejmują one zbyt wąski jej zakres) prac porządkujących jej dokonania;
  • wiele jej wartościowych obszarów zostało zapomnianych, a ich rodzima oryginalność nie została wystarczająco wyeksponowana i spożytkowana;
  • wszystko powyższe powoduje, że współcześnie posiadamy słabą samoświadomość dokonywanych wyborów intelektualnych (ich źródeł i inspiracji), wyborów myśli, z którą wchodzimy w dyskurs i wybieranych kierunków jej rozwijania.

Polska Myśl Pedagogiczna powołana została w celu sukcesywnego pokonywania tych problemów.

Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej, która jednocześnie jest wersją pierwotną, oraz w papierowej.

Strona internetowa Polskiej Myśli Pedagogicznej