ODO

Permanent URI for this collection

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego jest projektem dydaktyczno-naukowym, realizowanym wspólnie przez dwa instytuty Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej (IDMiKS) oraz Instytut Spraw Publicznych (ISP), w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS). Obserwatorium powstało w 2015 roku z inicjatywy dr hab. Agnieszki Hess, która koordynuje badania prowadzone w IDMiKS. Koordynatorką analiz realizowanych przez ISP jest prof. dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska.

Celem ODO jest obserwacja i diagnozowanie relacji między władzami Krakowa a organizacjami pozarządowymi oraz przygotowywanie rekomendacji, które mogą usprawnić tę współpracę. Badania skupiają się na sytuacjach uruchamiających różne formy dialogu obywatelskiego, rozmaitych inicjatywach i instytucjach przyczyniających się do tego dialogu oraz biorących w nim udział, a także wydarzeniach, w których dialog ten nie zachodzi, choć powinien.

Każdy z partnerów naukowych wnosi do projektu własną perspektywę badań nad dialogiem obywatelskim. IDMiKS koncentruje się na komunikowaniu i obiegu informacji pomiędzy uczestnikami dialogu obywatelskiego, na analizie roli mediów i wykorzystywaniu nowych technologii komunikacyjnych w tym procesie. Obszarem zainteresowań ISP jest przede wszystkim ocena współdziałania Gminy Miejskiej Kraków i organizacji pozarządowych oraz zdolności tych aktorów do podejmowania współpracy z innymi instytucjami. W wymiarze ogólnym realizowane badania zakładają diagnozowanie społecznych, instytucjonalnych i medialnych warunków prowadzenia dialogu obywatelskiego w Krakowie. Tę diagnozę umożliwia analiza funkcjonowania instytucji dialogu obywatelskiego, ich wizerunku medialnego oraz postrzegania przez obywateli, badanie procesów komunikacyjnych, organizacji obiegu komunikacji i współpracy pomiędzy instytucjami dialogu obywatelskiego, monitoring przebiegu dialogu obywatelskiego i procesów decyzyjnych.

Strona internetowa projektu Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego

Browse

Recent Submissions

1 - 8 of 8