Jagiellonian University Repository

Centrum Wsparcia Osób Starszych w Miechowie jako innowacyjne działanie samorządu na rzecz osób starszych

pcg.skipToMenu

Centrum Wsparcia Osób Starszych w Miechowie jako innowacyjne działanie samorządu na rzecz osób starszych

Show full item record

dc.contributor.author Wilk, Magdalena [USOS15460] pl
dc.date.accessioned 2019-07-01T08:01:19Z
dc.date.available 2019-07-01T08:01:19Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2080-6604 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/78263
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Centrum Wsparcia Osób Starszych w Miechowie jako innowacyjne działanie samorządu na rzecz osób starszych pl
dc.title.alternative Centrum Wsparcia Osób Starszych w Miechowie as an innovative operation of self-government for the benefit of seniors pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 115-125 pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasocialiacracoviensia/article/view/2600/2493 pl
dc.abstract.pl Samorządy w całej Polsce coraz częściej podejmują działania na rzecz wspierania osób starszych. Podyktowane jest to przede wszystkim danymi demograficznymi, w związku z szybko starzejącym się społeczeństwem. Oprócz wsparcia instytucjonalnego, oferowanego przez ośrodki pomocy społecznej, jednym z rozwiązań może być powołanie Centrum Wsparcia Osób Starszych przy urzędzie. Takie rozwiązanie wprowadziła Gmina Miechów (województwo małopolskie). Analizując działanie Centrum po 2 latach istnienia, podjęto próbę opisania kilku działań, które mogą być wykorzystane w innych gminach. pl
dc.abstract.en Local governments throughout Poland are increasingly taking measures to support older people. This is dictated primarily by demographic data, in connection with a rapidly aging society. In addition to institutional support offered by social welfare centers, one of the solutions may be to establish an Centrum Wsparcia Osób Starszych. Such a solution was introduced by the Gmina Miechów (Lesser Poland Voivodeship). Analyzing the Center's operation after 2 years of existence, an attempt was made to describe several activities that can be used in other municipalities. pl
dc.subject.pl senior pl
dc.subject.pl polityka senioralna pl
dc.subject.pl wsparcie osób starszych w miejscu zamieszkania pl
dc.subject.en senior pl
dc.subject.en senior policy pl
dc.subject.en support for elderly people in their place of residence pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number 1 (18) pl
dc.identifier.doi 10.15633/ssc.2600 pl
dc.identifier.eissn 2391-6710 pl
dc.title.journal Studia Socialia Cracoviensia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-07-01 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska