Jagiellonian University Repository

Glosa aprobująca do wyroku NSA dotyczącego kwestii wyłączenia piastuna funkcji ministra na podstawie art. 24 \S 1 pkt 5 k.p.a w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Glosa aprobująca do wyroku NSA dotyczącego kwestii ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa