Jagiellonian University Repository

Perspektywa regulacji prawa do bycia "zapomnianym" w Internecie : zarys problematyki

pcg.skipToMenu

Perspektywa regulacji prawa do bycia "zapomnianym" w Internecie : zarys problematyki

Show full item record

dc.contributor.author Baran, Beata [SAP14025089] pl
dc.contributor.author Południak-Gierz, Katarzyna [USOS113905] pl
dc.date.accessioned 2017-11-27T12:55:40Z
dc.date.available 2017-11-27T12:55:40Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46729
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Perspektywa regulacji prawa do bycia "zapomnianym" w Internecie : zarys problematyki pl
dc.title.alternative Perspective of regulation on the right to be "forgotten" on the Internet : outline of the problem pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 139-159 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 157-159 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+spol+17_2_2017/c1b2043c-44e9-4329-ba6d-f6649ae164af#page=139 pl
dc.abstract.pl W dobie postępującej cyfryzacji oraz gromadzenia coraz większych zasobów danych istotną kwestią staje się ochrona prywatności użytkowników sieci Web przy jednoczesnym zagwarantowaniu należytej swobody wypowiedzi. W artykule prześledzona została problematyka podjęta w Rezolucji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie promowania, ochrony i korzystania z praw człowieka w Internecie w kontekście poszanowania prawa do prywatności. Jednym z instrumentów, które mogą przyczyniać się do realizacji powyższych celów, jest prawo do bycia zapomnianym. Przedstawiona została ewolucja koncepcji prawa do bycia zapomnianym w prawie Unii Europejskiej oraz orzecznictwie unijnym i krajowym. Analizie poddano regulację prawa do bycia zapomnianym zawartą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679. Na tej podstawie wskazane zostały główne wyzwania oraz ryzyka związane z wejściem w życie rozporządzenia. pl
dc.abstract.en At the age of information technology, enabling collecting and processing vast amounts of data it is essential to protect the privacy of Internet users without restricting freedom of expression. It is claimed, that human rights protected in the real world should be respected also on the Internet. The UN Human Rights Council Resolution on the promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet was analyzed. One of the instruments that can contribute to achieve its goals is the right to be forgotten. The authors present the evolution of that concept in EU law and Polish and European jurisprudence. The new regulation of the right to be forgotten was introduced by the Regulation of the European Parliament and of the Council 2016/679. The main challenges and risks associated with its entry into force were indicated. pl
dc.subject.pl prawo do bycia zapomnianym pl
dc.subject.pl Internet pl
dc.subject.pl prawo do prywatności pl
dc.subject.pl ochrona danych osobowych pl
dc.subject.en the right to be forgotten pl
dc.subject.en the Internet pl
dc.subject.en the right to privacy pl
dc.subject.en protection of personal data pl
dc.description.number 17 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.title.volume Tom prawniczy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-27 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Cywilnego pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Karnego Wykonawczego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska