Jagiellonian University Repository

The right to water and sanitation : is it still a great challenge to the European Union?

pcg.skipToMenu

The right to water and sanitation : is it still a great challenge to the European Union?

Show full item record

dc.contributor.author Benda, Vivien pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:15:30Z
dc.date.available 2020-01-17T08:15:30Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/133006
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title The right to water and sanitation : is it still a great challenge to the European Union? pl
dc.title.alternative Prawo do wody i urządzeń sanitarnych : czy wciąż stanowi duże wyzwanie dla Unii Europejskiej? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 9-20 pl
dc.identifier.weblink https://drive.google.com/file/d/1NRuelLb5ES0SOWvrMLz4NsENekxEGlbS/view pl
dc.abstract.pl Wypicie szklanki czystej wody, gdy jesteśmy spragnieni, jest jedną z najbardziej typowych codziennych czynności w naszym życiu. Jeśli jesteśmy pośród tych szczęśliwych ludzi, którzy mają dostęp do czystej wody i którzy mogą sobie na nią pozwolić, ponieważ nie wszyscy mają dostęp do bezpiecznie zarządzanych usług związanych z wodą pitną. W tym świetle nie jest zaskakujące, że zapewnienie wszystkim dostępu do wody i infrastruktury sanitarnej jest jednym z Celów Zrównoważonego Rozwoju, który to program dąży do przekształcenia naszego świata do 2030 r. Zakładam, że możemy się zgodzić, iż nie jesteśmy w stanie wypełnić naszych zobowiązań międzypokoleniowych właściwie, dopóki istnieją poważne problemy wewnątrzpokoleniowe, które wciąż należy rozwiązać, takie jak kwestia prawa do wody i urządzeń sanitarnych. Jest to globalny problem etyczny, jednak większość ludzi identyfikuje go jako problem krajów rozwijających się, pomimo tego, że dotyczy on również państw członkowskich Unii Europejskiej. Inicjatywa "Right2Water", pierwsza europejska inicjatywa obywatelska (European Citizens' Initiative, ECI), którą można uznać za udaną, podkreśla problem liberalizacji usług wodnych, który może powodować wykluczenie osób ubogich z korzystania z tych istotnych praw człowieka. pl
dc.abstract.en Drinking a glass of clean water when we are thirsty is one of the most usual everyday action in our life. If we are one of those lucky people who have access to clean water and who could afford it because accessing to safely managed drinking water services is still not granted to everyone. In this light, it is not surprising that ensuring access to water and sanitation for all is one of the Sustainable Development Goals (SDGs) which agenda aspires to transform our world till 2030. I assume that we can agree that we cannot fulfil our intergenerational obligations properly as long as there are serious intragenerational problems to be solved, like the issue of the right to water and sanitation. This is a global ethical problem but most people identify this as the problem of developing countries; however the Member States of the European Union are also involved. The 'Right2Water' initiative, the first European Citizens' Initiative (ECI), which can be regarded as successful, highlights the problem of the water services' liberalization which can cause the exclusion of poor people of enjoying these significant human rights. pl
dc.subject.pl cele zrównoważonego rozwoju pl
dc.subject.pl prawo do wody i infrastruktury sanitarnej pl
dc.subject.pl europejska inicjatywa obywatelska pl
dc.subject.en Sustainable Developments Goals pl
dc.subject.en right to water and sanitation pl
dc.subject.en European Citizens' Initiative pl
dc.description.number 4 (48) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Sustainable development and human rights pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-01-17 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa