Jagiellonian University Repository

The concept of analyzing the marketing orientation of touroperators on the European market

pcg.skipToMenu

The concept of analyzing the marketing orientation of touroperators on the European market

Show full item record

dc.contributor.author Panasiuk, Aleksander [SAP14031966] pl
dc.contributor.author Rafailova, Genka pl
dc.date.accessioned 2019-05-06T12:19:02Z
dc.date.available 2019-05-06T12:19:02Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2449-8920 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74108
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title The concept of analyzing the marketing orientation of touroperators on the European market pl
dc.title.alternative Koncepcja analizy orientacji marketingowej touroperatorów na rynku europejskim pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 191-205 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 203-204 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/ijcm/2018/Numer-17(3)/art/12840/ pl
dc.abstract.pl Tło badań. Implementacja koncepcji marketingu w działalności przedsiębiorstwa prowadzi do przyjęcia orientacji marketingowej, która umożliwia osiągnięcie długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Mając na uwadze miejsce touroperatorów w strukturze rynku turystycznego, pomiędzy wytwórcami turystycznych usług cząstkowych a agentami sprzedaży i końcowymi konsumentami, a jednocześnie wysoką konkurencyjność tego rynku w warunkach globalnych, uznaje się, że podmioty touroperatorskie charakteryzują się wysokim poziomem orientacji marketingowej. Cel badań. Celem opracowania jest zaprezentowanie koncepcji orientacji marketingowej touroperatorów wraz ze wskazaniem elementów determinujących poziom orientacji marketingowej, wynikającym z powiązań touroperatora z innymi uczestnikami tego rynku. Ponadto dokonano oceny poziomu orientacji marketingowej touroperatorów funkcjonujących w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, mając na względzie poziom swobody gospodarczej w analizowanych krajach. Metodologia. Wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu, metody operacji logicznych, metody statystyczne. Kluczowe wnioski. Z przeprowadzonych badań wynika, że orientacja marketingowa oraz czynniki ją kształtujące mogą być poddawane ocenie poprzez mierzalne kryteria ilościowe. Tym samym możliwe jest oszacowanie poziomu orientacji marketingowej i określenie jej według skali. Niezależnie od orientacji marketingowej touroperatorów skierowanej na ostatecznych konsumentów usług (turystów), należy zwrócić uwagę na konieczność budowania należytego poziomu orientacji marketingowej firm touroperatorskich w powiązaniu z wytwórcami usług cząstkowych oraz agentami turystycznymi. pl
dc.abstract.en Background. The implementation of the marketing concept to company activities lead to adopting a marketing orientation which enables achieving a long-term competitive advantage. Taking into consideration the position of tour operators in the tourism market structure, that is between partial tourism service providers and sales agents and final consumers, and simultaneously this highly competitive market in the global conditions, it is deemed that tour operators are characterised by a high level of marketing orientation. Research aims. The objective of this study is to present the concept of the marketing orientation of tour operators as well as indicate elements determining the level of market orientation which stem from relationships of a tour operator with other participants of this market.In addition, the results of research on the level of marketing orientation of tour operators operating in Poland and in selected European Union countries were presented, bearing in mind the level of economic freedom in the analysed countries. Methodology. Such research methods were applied as a critical analysis of literature on the subject, logical operations, and statistical methods. Key findings. The conducted research shows that marketing orientation and factors determining it can be subject to assessment by means of measurable quantitative criteria. Therefore, it is possible to estimate the level of marketing orientation and establish it according to a scale. Regardless of the marketing orientation of tour operators addressed to final consumers of services (tourists), it should be noted that there is a necessity to build a proper level of marketing orientation of tour operators with regard to partial service providers and travel agencies. pl
dc.subject.pl marketing pl
dc.subject.pl orientacja marketingowa pl
dc.subject.pl rynek touroperatorski pl
dc.subject.pl touroperator pl
dc.subject.en marketing pl
dc.subject.en tour operator pl
dc.subject.en marketing orientation pl
dc.subject.en tour operator market pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24498939IJCM.18.031.9627 pl
dc.identifier.eissn 2449-8939 pl
dc.title.journal International Journal of Contemporary Management pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-05-06 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Przedsiębiorczości pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa