Jagiellonian University Repository

Wstępne wyniki badań hydrogeologicznych źródeł w Górach Orlickich (rejon Zieleńca i Zákouti)

Wstępne wyniki badań hydrogeologicznych źródeł w ...

Show full item record

dc.contributor.author Buczyński, Sebastian pl
dc.contributor.author Rzonca, Bartłomiej [SAP11018356] pl
dc.date.accessioned 2015-05-15T07:36:22Z
dc.date.available 2015-05-15T07:36:22Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0867-6143 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7116
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wstępne wyniki badań hydrogeologicznych źródeł w Górach Orlickich (rejon Zieleńca i Zákouti) pl
dc.title.alternative Preliminary hydrogeological result of springs studies in Orlickie Mts. (Zieleniec and Zákouti area) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 45-50 pl
dc.identifier.weblink https://biuletynpig.pl/resources/html/article/details?id=45518 pl
dc.abstract.pl W artykule zaprezentowano wyniki kartowania hydrogeologicznego oraz badań pH, przewodności elektrolitycznej właściwej i temperatury wód źródlanych pogranicza Polski i Czech w okolicach Zieleńca i Zákouti. Celem badań była charakterystyka krenologiczna źródeł występujących w sąsiadujących ze sobą zlewniach tj. górnej części zlewni Bystrzycy Dusznickiej w Polsce (kartowanie – VI 2004) i rzeki Bělá w Czechach (kartowanie VI 2011). Większość źródeł reprezentuje VI klasę wydajności według klasyfikacji Meinzera (0,1–1 dm^3/s). Wyższe wydajności źródeł stwierdzono w zlewni Bystrzycy Dusznickiej, gdzie aż w 12 wypływach zanotowano wartości powyżej 1 dm^3/s. W zlewni rzeki Bělá jedynie 3 wypływy miały wydajność powyżej litra. Również w źródłach zlewni Bystrzycy zanotowano wyższe wartości pH i przewodność elektrolityczną właściwą. Jednocześnie w wypływach na tym obszarze stwierdzono niższą temperaturę wód podziemnych. Wyniki badań wskazują, że źródła występujące po stronie polskiej są związane z głębszym systemem krążenia wód (przewyższającym głębokość pokryw zwietrzelinowych) niż źródła w sąsiadującej zlewni rzeki Bělá. pl
dc.abstract.en The paper presents the results of hydrogeological mapping and research on pH, electrical conductivity and temperature of spring waters at the Polish-Czech border in the Zieleniec and Zákouti area. The purpose of the study was to characterise spring hydrology in the neighbouring catchments i.e. the upper part of the Bystrzyca Dusznicka River catchment in Poland (hydrogeological mapping in June, 2004) and the Belá River catchment in the Czech Republic (hydrogeological mapping in June 2011). Most of the springs represent Meinzer’s class 6 (0.1–1 L/s). However, higher spring discharge rates were found in the Bystrzyca catchment, where 12 springs yielded values more than 1 L/s. This catchmenr area was also characterized by higher values of pH and electrical conductivity of water. The water in the springs of this area was cooler, too. The research results indicate that the springs occurring on the Polish side are associated with a deeper water circulation system than the springs in the neighbouring Belá catchment130 pl
dc.subject.pl źródła pl
dc.subject.pl krenologia pl
dc.subject.pl Sudety pl
dc.subject.pl Góry Orlickie pl
dc.subject.en springs pl
dc.subject.en spring hydrology pl
dc.subject.en Sudety Mts. pl
dc.subject.en Orlickie Mts. pl
dc.description.volume 456/1 pl
dc.description.number 14/1 pl
dc.description.points 0 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego pl
dc.title.volume Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-06-07 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa