Jagiellonian University Repository

Obcy w muzeum : o obecności mniejszości i wykluczonych w działaniach muzealnych : przykład Romów

pcg.skipToMenu

Obcy w muzeum : o obecności mniejszości i wykluczonych w działaniach muzealnych : przykład Romów

Show full item record

dc.contributor.author Barańska, Katarzyna [SAP11018263] pl
dc.date.accessioned 2018-03-13T15:02:17Z
dc.date.available 2018-03-13T15:02:17Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2300-5467 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51832
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Obcy w muzeum : o obecności mniejszości i wykluczonych w działaniach muzealnych : przykład Romów pl
dc.title.alternative The other in the museum : on the presence of minorities and excluded people in museum activities : casus Roma people pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 89-106 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 103-105 pl
dc.identifier.weblink http://zwam.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2017/12/02_03_K-Baranska_Obcy-w-muzeum.pdf pl
dc.abstract.pl W artykule człowiek jest rozumiany jako homo acsiologicus, a wartości są traktowane jako podstawa wszystkich ludzkich decyzji. Wyzwaniem współczesności jest swoiste zakwestionowanie słuszności działań muzealnych w post-migracyjnych społeczeństwach, stanowiących konglomerat wartości i znaczeń kulturowych. Przykładem ilustrującym problemy, które mogą się pojawić, są działania podejmowane przez niektóre polskie muzea współpracujące z ważną grupą mniejszościową, czyli Romami. Społeczność tam nie jest w pełni zasymilowana do społeczeństwa polskiego i budzi wiele negatywnych emocji, a jej postrzeganie jest stereotypowe. Można zauważyć sprzeczności pomiędzy traktowaniem podstawowych kategorii kultury (takich jak czas, przestrzeń, estetyka i język) przez społeczeństwo Romów i społeczeństwo większościowe, polskie. pl
dc.abstract.en Man is understood here as homo acsiologicus and values are the basis of all human decisions.There is a need to confront the challenge and question the legitimacy of museum work in post-migration societies, which consist of a conglomerate of different values and meanings. An example illustrating the problems that can arise here is activities undertaken by some Polish museums working with an important minority group which is the Roma people which is still not assimilated into Polish society. Basic categories of Romani culture (such as time, space, esthetics and language) are regarded here as contradictory with values typical for majority society (eg. Polish society). pl
dc.subject.pl Romowie pl
dc.subject.pl Europa postkolonialna pl
dc.subject.pl muzeum przeciw uprzedzeniom pl
dc.subject.pl muzeum kultury Romów pl
dc.subject.en Roma people pl
dc.subject.en postcolonial Europe pl
dc.subject.en museum of Roma culture pl
dc.subject.en museum against prejudices pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.doi 10.12775/ZWAM.2017.4.07 pl
dc.identifier.eissn 2391-6869 pl
dc.title.journal Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-03-12 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa