Jagiellonian University Repository

Atrakcyjność internetowej magii : o myśleniu mityczno‐magicznym we współczesnym świecie

pcg.skipToMenu

Atrakcyjność internetowej magii : o myśleniu mityczno‐magicznym we współczesnym świecie

Show full item record

dc.contributor.author Chudzik, Anna [SAP14012423] pl
dc.date.accessioned 2022-04-14T10:16:04Z
dc.date.available 2022-04-14T10:16:04Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.issn 2083-5701 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/290983
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Atrakcyjność internetowej magii : o myśleniu mityczno‐magicznym we współczesnym świecie pl
dc.title.alternative The attractiveness of the Internet magic : mythical and magical thinking in the contemporary world pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 58-77 pl
dc.description.additional Nieaktywne DOI: 10.53052/MiS.2021.15.05 pl
dc.identifier.weblink http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/15/media_i_spoleczenstwo_nr_15.pdf pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest opis mechanizmów i funkcji zachowań semiotyczno‐komunikacyjnych pojawiających się w mediach społecznościowych, a będących przejawem myślenia mityczno‐magicznego. Kluczowy dla rozumienia magii w niniejszym tekście jest jej wymiar poznawczo‐semiotyczny, tj. specyficzna wizja świata i znaczeń budujących go elementów. Autorka omawia klasyczne naukowe rozumienie magii i mitu, poznawcze mechanizmy kształtowania się magiczno‐mitycznego sposobu myślenia oraz współczesne tryby jego przejawiania się - od prostych form semiotycznych (pareidolia, komunikaty wieloznaczne, przekazy podprogowe) po rozbudowane formy narracyjne (etymologie ludowe, mity współczesne, teorie spiskowe) i zachowaniowe (łańcuszki internetowe, wróżby i in.). Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie o źródła atrakcyjności myślenia magiczno‐mitycznego i opartych na nim zachowań komunikacyjnych. pl
dc.abstract.en This aim of this article is to describe the mechanisms and functions of semiotic and communication behaviors appearing in social media which are manifestations of mythical and magical thinking. The key to understanding magic in this text is its cognitive and semiotic dimension, i.e. a particular vision of the world and the meanings of the elements that construct it. The author discusses the classic scientific understanding of magic and myth, cognitive mechanisms of forming magical and mythical thinking and its manifestations in contemporary communication - from simple semiotic forms (pareidolia, ambiguous statements, subliminal messages) to expanded narrative forms (folk etymologies, modern myths, conspiracy theories) and behaviors (internet chain letters, fortune‐telling, etc.) In addition, the analysis indicates those features of the examined forms of communication which bring them close to ludic behaviors and largely determine their popularity. The author attempts to discover the sources of the attractiveness of magical and mythical thinking and communication behaviors which are based on it. pl
dc.subject.pl ludyczność pl
dc.subject.pl magia pl
dc.subject.pl mit pl
dc.subject.pl gra pl
dc.subject.pl semiotyka pl
dc.subject.pl Internet pl
dc.subject.en ludicity pl
dc.subject.en magic pl
dc.subject.en myth pl
dc.subject.en play pl
dc.subject.en semiotics pl
dc.subject.en Internet pl
dc.description.number 15 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.53052/MiS.2021.15.05 pl
dc.identifier.eissn 2545-2568 pl
dc.title.journal Media i Społeczeństwo pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2022-04-14 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Komunikacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2021 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa