Jagiellonian University Repository

Monistyczny system organów spółek kapitałowych na gruncie prawa polskiego

pcg.skipToMenu

Monistyczny system organów spółek kapitałowych na gruncie prawa polskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Szumański, Andrzej [SAP11010533] pl
dc.contributor.author Kozioł, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2021-06-24T21:37:29Z
dc.date.available 2021-06-24T21:37:29Z
dc.date.submitted 2021-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274811
dc.language pol pl
dc.title Monistyczny system organów spółek kapitałowych na gruncie prawa polskiego pl
dc.title.alternative Monistic model of management bodies in Polish company law pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Systemem dominującym w polskim prawie spółek jest system dualistyczny oparty na zarządzie oraz radzie nadzorczej. Obecnie jednak system monistyczny może zostać wybrany w spółce europejskiej, a na skutek nowelizacji do Kodeksu spółek handlowych, także w prostej spółce akcyjnej. Praca ma więc na celu porównanie systemu monistycznego na gruncie spółki europejskiej oraz prostej spółki akcyjnej. Opracowanie stanowi przegląd najważniejszych zagadnień dotyczących systemu monistycznego, począwszy od rozważań natury ogólnej dotyczących istoty systemu monistycznego. W kolejnych rozdziałach omówione zostały aspekty dotyczące powołania oraz odwołania dyrektorów, a także kształtowania struktury organu. Analizie poddane zostały także kompetencje rady dyrektorów (rady administrującej) oraz dyrektorów, jak również poruszone zostały zagadnienia sposobu realizacji kompetencji przez radę dyrektorów (radę administrującą). W podsumowaniu wskazane zostały najważniejsze podobieństwa oraz różnice pomiędzy systemem monistycznym na gruncie obu spółek, a także przedstawione zostały uwagi krytyczne co do przyjętych rozwiązań. pl
dc.abstract.en The Polish system of company law is based on the dualistic model of management bodies with management board and supervisory board. Despite of that, in the European Company (SE), shareholders can choose between monistic and dualistic model of management bodies. Due to the amendment to the Polish Commercial Code, shareholders have the same choice in the simple joint-stock company. The aim of the work "Monistic model of management bodies in Polish company law" is to present the most important problems of the using monisitic system in Poland. The first chapter introduces the most common aspects of monistic system in general. Next, there are considerations presented about appointing and removal of the directors. In the next part of work, there is a discussion about competences of the board of directors (administrative board), directors and practical aspects of operation. The summary indicates the differences between monistic system in the simple joint-stock company and European Company and also critical remarks to the adopted regulations. pl
dc.subject.pl system monistyczny, rada dyrektorów, rada administrująca, prosta spółka akcyjna, spółka europejska pl
dc.subject.en monistic system, board of directors, administrative board, the simple joint-stock company, the European Company (SE) pl
dc.contributor.reviewer Szumański, Andrzej [SAP11010533] pl
dc.contributor.reviewer Pyka, Michał pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-150283-228603 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)