Jagiellonian University Repository

Motyw "oblężonego domu" jako topos amerykańskiego kina w kontekście rozważań na temat remake'ów, sequeli, prequeli i hidden-remake'ów

pcg.skipToMenu

Motyw "oblężonego domu" jako topos amerykańskiego kina w kontekście rozważań na temat remake'ów, sequeli, prequeli i hidden-remake'ów

Show full item record

dc.contributor.author Kletowski, Piotr [SAP11018453] pl
dc.date.accessioned 2021-03-22T15:40:45Z
dc.date.available 2021-03-22T15:40:45Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0452-9502 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/267854
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Motyw "oblężonego domu" jako topos amerykańskiego kina w kontekście rozważań na temat remake'ów, sequeli, prequeli i hidden-remake'ów pl
dc.title.alternative The theme of a "Besieged House" as a topos in American cinema in the context of a discussion on remakes, sequels, prequels, and hidden-remakes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 154-168 pl
dc.abstract.pl Odwołując się do klasycznych teorii antropologicznych rozpatrujących symboliczny wymiar relacji proksemicznych (S. Kracauer, M. Lurker), autor analizuje motyw "oblężonego domu" jako typowy dla amerykańskiej kinematografii od czasu realizacji "Narodzin narodu" (1915) Griffitha aż do dziś (współczesne kino akcji, klaustrofobiczne thrillery science fiction jak "Cloverfield Lane 10" /2016/ Dona Trachtenberga). Autor stawia tezę, że filmy podejmujące ten motyw odbijają w bezpośredni bądź metaforyczny sposób aktualną sytuację społeczno-polityczną amerykańskiego społeczeństwa, które jako zbiorowość postrzega się - zwłaszcza w momentach przesileń i kryzysów - jako zagrożoną wspólnotę umiejscowioną w zamkniętej przestrzeni, a przestrzeń ta staje się bronioną za wszelką cenę twierdzą. Motyw ten - wykorzystywany i przetwarzany przez takich reżyserów, jak H. Hawks, S. Peckinpah, G. A. Romero, J. Carpenter, J. McTiernan - powoduje, że wiele z oryginalnych filmów podejmujących ten temat staje się podstawą do licznych nawiązań, przeróbek i hidden-remake'ów (czyli filmów, które w sposób widoczny są przetworzeniem już istniejących filmów, ale z różnych przyczyn - zwykle związanych z prawami autorskimi - nie mogą uchodzić za prawdziwe remaki). pl
dc.abstract.en Referring to classical anthropological theories of the symbolic dimension of proxemic relations (S. Kracauer, M. Lurker), the author analyses the motif of the "besieged house" as typical of American cinema since Griffith's "The Birth of a Nation" (1915) to this day (modern action cinema, claustrophobic sci-fi thrillers like Cloverfield Lane 10 /2016/ by Don Trachtenberg). The author argues that the films that take up this motif reflect in a direct or metaphorical way the current socio-political situation of American society, which - as a collective - during moments of crisis, perceives itself as a threatened community in a confined space, which space becomes a besieged fortress to be defended at all cost. This motif - used and transformed by directors such as H. Hawks, S. Peckinpah, G. A. Romero, J. Carpenter, J. McTiernan - made many original films dealing with this topic the basis of numerous references, alterations and hidden remakes (that is films, which are obviously new versions of already existing films, but for various reasons, usually connected with copyright, cannot be considered to be true remakes). pl
dc.subject.pl "oblężony dom" pl
dc.subject.pl "Narodziny narodu" (1915) Griffitha pl
dc.subject.pl "Cloverfield Lane 10" /2016/ Dona Trachtenberga) pl
dc.subject.pl zagrożona wspólnota umiejscowiona w zamkniętej przestrzeni pl
dc.subject.pl H. Hawks pl
dc.subject.pl S. Peckinpah pl
dc.subject.pl G. A. Romero pl
dc.subject.pl J. Carpenter pl
dc.subject.pl J. McTiernan pl
dc.subject.pl symboliczny wymiar relacji proksemicznych pl
dc.subject.en symbolic dimension of proxemic relations S. Kracauer pl
dc.subject.en M. Lurker pl
dc.subject.en "besieged house" pl
dc.subject.en Griffith's "The Birth of a Nation" (1915) pl
dc.subject.en Cloverfield Lane 10 /2016/ by Don Trachtenberg pl
dc.subject.en H. Hawks pl
dc.subject.en S. Peckinpah pl
dc.subject.en G. A. Romero pl
dc.subject.en J. Carpenter pl
dc.subject.en J. McTiernan pl
dc.subject.en threatened community in a confined space pl
dc.description.volume 39 pl
dc.description.number 97-98 (157-158) pl
dc.title.journal Kwartalnik Filmowy pl
dc.title.volume Wędrujące motywy pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : nauki o kulturze i religii pl
.pointsMNiSW [2017 C]: 13


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)