Jagiellonian University Repository

Praktyka przekładu w dydaktyce gramatyki języka polskiego jako obcego w grupach ukraińskich (wschodniosłowiańskich)

pcg.skipToMenu

Praktyka przekładu w dydaktyce gramatyki języka polskiego jako obcego w grupach ukraińskich (wschodniosłowiańskich)

Show full item record

dc.contributor.author Izdebska-Długosz, Dominika [SAP13905947] pl
dc.date.accessioned 2021-01-18T11:13:14Z
dc.date.available 2021-01-18T11:13:14Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0035-7707 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/260762
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Praktyka przekładu w dydaktyce gramatyki języka polskiego jako obcego w grupach ukraińskich (wschodniosłowiańskich) pl
dc.title.alternative The practice of translation in the teaching of Polish grammar to Ukrainians (an East Slavic group) in Polish language classes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 33-45 pl
dc.identifier.weblink https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/14512 pl
dc.abstract.pl W tekście rozważa się zarówno teoretyczne ustalenia dotyczące techniki przekładu dydaktycznego w nauczaniu języków obcych, jak i praktykę translacyjną uczących się języka polskiego jako obcego studentów z pierwszymi językami wschodniosłowiańskimi. Specyfika grup wschodniosłowiańskich zasadza się na problemach z poprawnościową realizacją komunikatów w polszczyźnie. Duży udział gramatycznych błędów interlingwalnych skłania do stosowania w tych grupach tłumaczeń w obu kierunkach, na poziomie zarówno wyrazu, zdania, jak i tekstu. Ćwiczenia translacyjne nadają się do walki z błędami międzyjęzykowymi poprzez obserwację kontrastów i zbieżności form i struktur J1 i J2, znajdowanie źródeł błędów, motywowanie do dalszego doskonalenia językowego. W artykule przedstawia się przykłady ćwiczeń translacyjnych: wprowadzających, utrwalających oraz sprawdzających. pl
dc.abstract.en In this article, both the theoretical assumptions regarding the technique of didactic translation in teaching foreign languages and the translation practice of students learning Polish as a foreign language, and whose own first language also belongs to the East Slavic group, are discussed. The specificity of the East Slavic groups is based on particular problems with accuracy while communicating in Polish. The large number of interlingual grammatical errors in these groups has prompted the use of translation exercises in both directions, at the level of the word, the sentence, as well as the whole text. Such exercises are suitable for dealing with interlingual errors by means of the observation of contrasts and analogies of forms and structures in both the source language and the target language, thus motivating further mastery of the language. In this article, examples of such translation exercises - introductory, consolidatory and testing - are presented. pl
dc.subject.pl przekład dydaktyczny pl
dc.subject.pl gramatyka języka polskiego pl
dc.subject.pl grupy wschodniosłowiańskie pl
dc.subject.en didactic translation pl
dc.subject.en Polish grammar pl
dc.subject.en East Slavic group pl
dc.description.volume 68 pl
dc.description.number 10 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.18290/rh206810-3 pl
dc.identifier.eissn 2544-5200 pl
dc.title.journal Roczniki Humanistyczne pl
dc.title.volume Glottodydaktyka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-12-28 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa