Jagiellonian University Repository

Ustrój i działalność rosyjskiej floty wojennej w latach 1867-1914, cześć 2

pcg.skipToMenu

Ustrój i działalność rosyjskiej floty wojennej w latach 1867-1914, cześć 2

Show full item record

dc.contributor.author Madej, Leszek [SAP11019477] pl
dc.date.accessioned 2020-12-14T15:28:20Z
dc.date.available 2020-12-14T15:28:20Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 1640-6281 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/258795
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other Российский военный флот pl
dc.subject.other морские суды pl
dc.subject.other морское уголовное и дисциплинарное законодательство pl
dc.subject.other Российское военное образование pl
dc.title Ustrój i działalność rosyjskiej floty wojennej w latach 1867-1914, cześć 2 pl
dc.title.alternative The system and the activity of the judicinary of the Russian navy in the years 1867-1914, part 2 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 37-61 pl
dc.identifier.weblink https://wbh.wp.mil.pl/c/pages/atts/2020/10/Leszek_Madej_Ustroj_i_dziaalnosc_sadownictwa_rosyjskiej_floty_wojennej_w_latach_18671914_czesc_2.pdf pl
dc.abstract.pl W 1867 r. została przeprowadzona reforma systemu wymiaru sprawiedliwości rosyjskiej marynarki wojennej, którą wzorowano na rozwiązaniach strukturalnych przyjętych w armii lądowej. Wprowadzała ona trójinstancyjny podział organów sądowych. Sądy załogowe i wojenno-morskie rozpatrywały sprawy pod względem merytorycznym, zaś do Głównego Morskiego Sądu Wojennego były kierowane skargi i protesty kasacyjne. Procesy sądowe odbywały się w trybie kolegialnym, jawnym i publicznym. Oskarżonym zagwarantowano prawo do obrony, a przewody sądowe oparto na procesie z udziałem stron i swobodnej ocenie materiału dowodowego. Przy Głównym Morskim Sądzie Wojennym i sądach wojenno-morskich pojawiły się urzędy prokuratorskie, pełniące funkcje oskarżycielskie. Obowiązek prowadzenia dochodzeń spadał na sędziów śledczych. Podczas rejsów i kampanii wojennych działały sądy okrętowe i komisje specjalne, wyrokujące w oparciu o procedury, odmienne od tych obowiązujących w lądowych sądach morskich. pl
dc.abstract.en In 1867, the reform of the judicial system of the Russian navy was carried out, which was modelled on the structural solutions adopted in the land army. It introduced three degrees of jurisdiction. The crew courts and the military naval courts looked into the cases in terms of their substantial contents, meanwhile the complaints and cassation protests against the sentences were submitted to the Main Military Naval Court. Court proceedings were held in a collegial, open and public manner. Defendants were guaranteed the right to defense and the court proceedings were based on the principles of equality of the parties and free assessment of evidence. The prosecutor's offices appeared in the Main Military Naval Court and the military naval courts, fulfilling prosecution functions. The obligation to conduct investigations fell on investigating judges. During ship cruises and military campaigns there were vessel courts and special committees, ruling on the basis of procedures different from those in the land naval courts. pl
dc.abstract.other В 1867 году была проведена реформа системы правосудия российского военно-морского флота, образцом для которой полужили структурные решения, принятые в сухопутных войсках. Реформа вводила трехинстанционную систему судебных органов. Экипажные и военно-морские суды занимались вопросами, непосредственно относящимися к их компетенциям, а кассационные жалобы и кассационные протесты направлялись в Главный военно-морской суд. Судебные процессы проводились в коллегиальном, явном и публичном порядке. Обвиняемому было гарантировано право на защиту, а судебное разбирательство основывалось на принципе состязательности процесса и свободной оценке доказательств. В Главном военно-морском и военно-морских судах была создана прокуратура, выполняющая обвинительные функции. Обязанность проводить расследования возлагалась на следственных судей. Во время морских походов и военных кампаний действовали корабельные суды и специальные комиссии, принимающие решения на основе процедур, отличающихся от существующих в сухопутных морских судах. pl
dc.subject.pl rosyjska flota wojenna pl
dc.subject.pl sądy morskie pl
dc.subject.pl morskie ustawodawstwo karne i dyscyplinarne pl
dc.subject.pl rosyjskie szkolnictwo wojskowe pl
dc.subject.en Russian war fleet pl
dc.subject.en naval courts pl
dc.subject.en naval penal and disciplinary legislation pl
dc.subject.en Russian military education pl
dc.description.volume 21 (72) pl
dc.description.number 1 (271) pl
dc.identifier.doi 10.32089/WBH.PHW.2020.1(271).0002 pl
dc.title.journal Przegląd Historyczno-Wojskowy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-12-14 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 40


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)