Jagiellonian University Repository

Analiza mikropaleontologiczna utworów miocenu zapadliska przedkarpackiego z obszaru złoża Jaśniny, na podstawie nanoskamieniałości wapiennych

pcg.skipToMenu

Analiza mikropaleontologiczna utworów miocenu zapadliska przedkarpackiego z obszaru złoża Jaśniny, na podstawie nanoskamieniałości wapiennych

Show full item record

dc.contributor.advisor Oszczypko-Clowes, Marta [SAP11017382] pl
dc.contributor.author Olbrycht, Mariola pl
dc.date.accessioned 2020-10-27T18:34:05Z
dc.date.available 2020-10-27T18:34:05Z
dc.date.submitted 2020-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251589
dc.language pol pl
dc.title Analiza mikropaleontologiczna utworów miocenu zapadliska przedkarpackiego z obszaru złoża Jaśniny, na podstawie nanoskamieniałości wapiennych pl
dc.title.alternative Micropaleontological analysis of Jaśniny miocene deposits in Carpathian Foredeep, based on calcareous nanofossils pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy było wykonanie analizy jakościowej i ilościowej zespołów nanoplanktonu wapiennego występującego w próbkach pochodzących z otworów wiertniczych: Jaśniny 9 K, Jaśniny 27 i Jaśniny 30 K nawierconych w Podgórskiej Woli w kopalni Jaśniny. Na podstawie rozpoznanych taksonów autochtonicznych które cechowały się niewielkim zróżnicowaniem gatunkowym określono środowisko na przybrzeżne, płytkie i zasobne w nutrienty. Liczny udział gatunków allochtonicznych pochodzących z kredy i paleogenu świadczy o intensywnej dostawie materiału terygenicznego. W związku z brakiem wskaźnikowego dla poziomu NN6 gatunku Discoaster kugleri i gatunku Catinaster coalithus wskazującego górną granice poziomu NN7 wyznaczenie poziomów NN6 i NN7 oraz ich granicy jest niemożliwe. Jako alternatywny wskaźnik posłużył licznie występujący Cyclicargolithus floridanus, którego ostatnie pojawienie wskazuje na poziom NN7 i pozwala określić wiek badanych osadów należących do formacji z Machowa na niepodzielny poziom NN6/NN7. pl
dc.abstract.en The objective of the study was taxonomic and quantitative analysis of the calcareous nanoplankton occurring in the boreholes: Jaśniny 9K, Jaśniny 27 and Jaśniny 30K drilled in the Podgórska Wola area in the Jaśniny mine. On the basis of the identified autochthonous taxa, which were characterized by low species diversity indicated a coastal, shallow, rich in nutrients environment. Abundant of reworked species originated from Cretaceous and Paleogene point to an intensive supply of terrigenous materials. Due to absence of zonal markers for NN6 zone such as Discoaster kugleri and Catinaster coalithus which indicate upper NN7 zone it is impossible to determine NN6 and NN7 zones and their border. Alternatively, the numerous occurrences of Cyclicargolithus floridanus, whose last appearance determines the level of NN7, allows to determine the age of the examined sediments belonging to the Machów formation to the undivided NN6/NN7 zone. pl
dc.subject.pl formacja z Machowa, nanoplankton wapienny, złoże Jaśniny, miocen, biostratygrafia, paleośrodowisko pl
dc.subject.en Machów Formation, calcareous nannoplankton, Jaśniny deposit, Miocene, biostratigraphy, paleoenvironment pl
dc.contributor.reviewer Oszczypko-Clowes, Marta [SAP11017382] pl
dc.contributor.reviewer Machaniec, Elżbieta [SAP11015543] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-130848-195742 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy geologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)