Jagiellonian University Repository

Романтический бунт в творчестве Б. Б. Гребенщикова и В. Р. Цоя 80-ых годов/ Bunt romantyczny w twórczości B. B. Griebienszczikowa i W. R. Coja lat osiemdziesiątych

pcg.skipToMenu

Романтический бунт в творчестве Б. Б. Гребенщикова и В. Р. Цоя 80-ых годов/ Bunt romantyczny w twórczości B. B. Griebienszczikowa i W. R. Coja lat osiemdziesiątych

Show full item record

dc.contributor.advisor Duć-Fajfer, Helena [SAP11116901] pl
dc.contributor.author Ziębińska, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-10-21T19:35:59Z
dc.date.available 2020-10-21T19:35:59Z
dc.date.submitted 2020-09-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250508
dc.language rus pl
dc.subject.other бунт, романтизм, романтический бунт, романтический герой, рок-поэзия, рок-культура, Борис Гребенщиков, Виктор Цой, восьмидесятые годы, перестройка pl
dc.title Романтический бунт в творчестве Б. Б. Гребенщикова и В. Р. Цоя 80-ых годов/ Bunt romantyczny w twórczości B. B. Griebienszczikowa i W. R. Coja lat osiemdziesiątych pl
dc.title.alternative Bunt romantyczny w twórczości B. B. Griebienszczikowa i W. R. Coja lat osiemdziesiątych pl
dc.title.alternative Romantic rebellion in the works of Boris Grebenshchikov and Viktor Tsoi, written in 1980s pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest bunt romantyczny w twórczości Griebienszczikowa i Coja w utworach napisanych w latach osiemdziesiątych. W pracy ukazano sposoby wyrażenia buntu i sprzeciwu w tekstach piosenek rockowych. W toku badań udało się znaleźć potwierdzenie podobieństwa między sposobami wyrażenia buntu w twórczości poetów rockowych a buntem romantycznym. Bohater tekstów piosenek rockowych również przypomina bohatera romantycznego. W celach pracy znalazło się także porównanie sposobów wyrażenia buntu w tekstach napisanych w pierwszej i drugiej połowie lat osiemdziesiątych. Została podjęta próba znalezienia odpowiedzi na następujące pytania: jak objawia się wpływ tradycji romantycznych na teksty piosenek rockowych, oraz jak zmieniły się sposoby wyrażenia buntu przed i po początku pieriestrojki. Aby odpowiedzieć na te pytania, zostały przeanalizowane trzy albumy grupy "Akwarium" i cztery albumy grupy "Kino". Wybór autorów był umotywowany ich ogromną popularnością i znacznym wpływem na rosyjską kulturę rockową. pl
dc.abstract.en The subject of the thesis is the romantic rebellion in the works of Boris Grebenshchikov and Viktor Tsoi, written in 1980s. Ways of expressing rebellion and defiance in the lyrics of rock songs were shown in the thesis. In the course of research, it was possible to find confirmation of the similarity between the ways of expressing rebellion in the works of rock poets and the romantic rebellion. The hero of rock song lyrics also resembles a romantic hero. The purposes of the study also included a comparison of the ways of expressing rebellion in texts written in the first and second half of the 1980s. An attempt was made to find answers to the following questions: how the influence of romantic traditions on the lyrics of rock songs is revealed, and how the ways of expressing rebellion before and after the beginning of perestroika have changed. In order to answer these questions, three albums of the "Akwarium" group and four albums of the "Kino" group were analyzed. The choice of authors was motivated by their enormous popularity and significant influence on Russian rock culture. pl
dc.abstract.other Темой работы является романтический бунт в творчестве Гребенщикова и Цоя 80-ых годов. В нашей работе мы сосредоточились на том, как в текстах рок-песен выражается протест, бунт, негодование, и нашли подтверждение, что способы выражения сопротивления напоминают романтический бунт, а герой рок-песен является очень похожим на романтического героя. Работа нацелена также на сравнение способов выражения бунта в рок текстах созданных в первой и во второй половине восьмидесятых годов. Мы пытались ответить на следующие проблемы: как проявляется влияние романтизма на рок-культуру и как изменились способы выражения бунта в рок-текстах до и после начала перестройки. Чтобы решить эти вопросы мы рассмотрели три альбома группы «Аквариум» и четыре альбома группы «Кино». Нами были оговорены пространственные и временные элементы текстов. Подбор авторов был мотивирован их огромной популярностью и значительным влиянием на русскую рок-культуру. pl
dc.subject.pl bunt, romantyzm, bunt romantyczny, bohater romantyczny, kultura rockowa, Borys Griebienszczikow, Wiktor Coj, lata osiemdziesiąte, pieriestrojka pl
dc.subject.en rebellion, defiance, romanticism, romantic rebellion, romantic hero, rock culture, Boris Grebenshchikov, Viktor Tsoi, 1980s, perestoika pl
dc.contributor.reviewer Duć-Fajfer, Helena [SAP11116901] pl
dc.contributor.reviewer Wawrzyńczak, Aleksander [SAP11018082] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-145579-196698 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia rosyjska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)