Jagiellonian University Repository

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez sądy. Sądowa kontrola konstytucyjności ustaw

pcg.skipToMenu

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez sądy. Sądowa kontrola konstytucyjności ustaw

Show full item record

dc.contributor.advisor Tuleja, Piotr [SAP11013202] pl
dc.contributor.author Moskała, Artur pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T20:09:23Z
dc.date.available 2020-10-20T20:09:23Z
dc.date.submitted 2020-09-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249595
dc.language pol pl
dc.title Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez sądy. Sądowa kontrola konstytucyjności ustaw pl
dc.title.alternative Direct application of the Constitution of the Republic of Poland by the courts. Judicial review of the constitutionality of statues pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy autor przedstawia pokrótce typologię modeli kontroli konstytucyjności prawa, jakie występują na świecie i przekłada to zagadnienie na grunt polski, charakteryzując model przyjęty przez ustrojodawcę w Polsce. W dalszej kolejności autor omawia wyróżniane w doktrynie sposoby stosowania ustawy zasadniczej i wskazać najważniejsze normy konstytucyjne, z którymi wiąże się możliwość dokonywania przez sądy krajowe kontroli rozproszonej, prezentuje dotychczasowy dorobek naukowy i orzeczniczy związany z tematyką dopuszczalności kolizyjnego stosowania Konstytucji, odmawiania stosowania przepisów ustawowych i problemów, jakie kontrola ta może sprawiać w szerszej perspektywie. Całość wywodu uzupełnia przy tym analiza aktualnych trendów w orzecznictwie na przykładzie wybranych orzeczeń sądów. pl
dc.abstract.en In this thesis, the author briefly outlines a typology of models of control of the constitutionality of the law that exists in the world and transposes this issue to Poland, characterizing the model adopted by the Polish constitutional legislator. Next, the author discusses the ways of applying the Polish Basic Law, distinguished in the doctrine, and indicates the most important constitutional norms, with which the possibility of dispersed control by national courts is associated; he presents scientific and jurisprudence achievements to date related to issues of admissibility of conflicting application of the Constitution, the refusal to apply statutory provisions and the problems that this control may cause in a wider perspective. The whole argument is complemented by the analysis of current trends in jurisprudence on the example of selected court decisions. pl
dc.subject.pl prawo konstytucyjne, stosowanie Konstytucji, zasada nadrzędności Konstytucji, zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji, kontrola konstytucyjności, sądowa kontrola konstytucyjności, kontrola rozproszona, kontrola zdecentralizowana, odmowa zastosowania przepisu ustawy pl
dc.subject.en constitutional law, application of the Constitution, rule of the primacy of the Constitution, rule of direct application of the Constitution, review of constitutionality, judicial review, dispersed review, decentralized review, refusal to apply statutory provisions pl
dc.contributor.reviewer Tuleja, Piotr [SAP11013202] pl
dc.contributor.reviewer Czarny, Piotr [SAP11014188] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-144311-213749 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)