Jagiellonian University Repository

Prawo do niewiedzy a autonomia

pcg.skipToMenu

Prawo do niewiedzy a autonomia

Show full item record

dc.contributor.author Dryla, Olga [SAP11018631] pl
dc.date.accessioned 2016-04-14T11:23:50Z
dc.date.available 2016-04-14T11:23:50Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24038
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Prawo do niewiedzy a autonomia pl
dc.title.alternative The right to ignorance and autonomy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 19-36 pl
dc.identifier.weblink http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/475 pl
dc.abstract.pl Tematem artykułu jest pytanie, czy będąca podmiotem autonomicznym jednostka ma prawo do niewiedzy o własnym stanie zdrowia. Punkt odniesienia dla prowadzonych rozważań stanowi klasyczny artykuł J. Harrisa i K. Keywood pt. "Ignorance, Information and Autonomy" i zawarte w nim stanowisko, zgodnie z którym rzekome prawo do niewiedzy jest sprzeczne z autonomią. Autorka koncentruje się na krytycznej analizie przyjętej przez wspomnianych autorów koncepcji autonomii, która prowadzi ją do wniosku, że tak rozumiana autonomia (1) nie może zostać uznana za nadrzędną wartość etyki medycznej oraz (2) wyklucza podejmowane przez jej zwolenników próby ugruntowania prawa do niewiedzy w innych wartościach. W końcowych partiach tekstu autorka stara się uzasadnić tezę, iż odpowiednio sformułowana koncepcja autonomii pozwala stwierdzić, że pacjent, jako podmiot autonomiczny, pośród innych praw ma także prawo do niewiedzy o własnym stanie zdrowia. pl
dc.abstract.en The article explores the problem of whether a person as an autonomous individual has the right not to know about the state of their health. The point of reference is the classic article by John Harris and Kirsty Keywood, “Ignorance, Information and Autonomy”, in which they claim that the alleged right to ignorance is incompatible with autonomy. The author undertakes a critical analysis of the concept of autonomy adopted by these authors, which leads them to conclude (1) that such autonomy cannot be regarded as the supreme value of medical ethics, and (2) that it excludes attempts undertaken by its proponents to ground the right to ignorance in other values. The author argues that a properly formulated the concept of autonomy allows one to conclude that the patient, as an autonomous individual has the right not to know about their health. pl
dc.subject.pl etyka medyczna pl
dc.subject.pl autonomia pl
dc.subject.pl prawo do niewiedzy pl
dc.subject.pl John Harris pl
dc.subject.pl Kirsty Keywood pl
dc.subject.en medical ethics pl
dc.subject.en autonomy pl
dc.subject.en the right to ignorance pl
dc.subject.en John Harris pl
dc.subject.en Kirsty Keywood pl
dc.description.number 32 pl
dc.identifier.doi 10.13153/diam.32.2012.475 pl
dc.identifier.eissn 1733-5566 pl
dc.title.journal Diametros pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-02-25 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa