Jagiellonian University Repository

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a własność lokalu

pcg.skipToMenu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a własność lokalu

Show full item record

dc.contributor.advisor Truszkiewicz, Zygmunt [SAP11010974] pl
dc.contributor.author Mazur, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:59:00Z
dc.date.available 2020-07-26T21:59:00Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211652
dc.language pol pl
dc.title Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a własność lokalu pl
dc.title.alternative Comparative analysis between cooperative right to premises and ownership of premises pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było wykazanie zasadności eliminowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu poprzez porównanie tego ograniczonego prawa rzeczowego z konstrukcją odrębnej własności lokalu, a także poprzez odwołanie się do poprzednich regulacji obowiązujących w tym zakresie. W poszczególnych rozdziałach dokonano szczegółowej analizy obu konstrukcji prawnych. W skrócie przedstawiono również ich ewolucję na przestrzeni lat. Nadto, omówiono prawa i obowiązki podmiotów tychże praw oraz problematykę zarządu nieruchomością wspólną zarówno w sytuacji, gdy w danym budynku nie występują lokale spółdzielcze, jak i w sytuacji, gdy część z nich należy do spółdzielni mieszkaniowej, a część do innych właścicieli. Na koniec zestawiono najistotniejsze różnice, które jak wykazano w niniejszej pracy, na przestrzeni lat stopniowo uległy zatarciu pl
dc.abstract.en The aim of this thesis was to indicate the legitimacy of eliminating cooperative right to premises by comparing this limited property right with the construction of a separate owshership of premises as well as by referring to previous regulations concerned with this field. In individual chapters, a detailed analysis of both legal structures was done. Their evolution over the years was briefly presented. Furthermore, the rights and resposibilities of the subjects of these laws and the issues with common property management were described in scenarios where a building does not posses cooperative units as well as where a part of them belongs to housing cooperative and the rest to the owners. In the end one had presented most significant differences which were shown in this thesis over the years when they gradually had blurred. pl
dc.subject.pl spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, odrębna własność lokalu, spółdzielnie mieszkaniowe pl
dc.subject.en cooperative right to premises, separate ownership of premises, housing cooperatives pl
dc.contributor.reviewer Truszkiewicz, Zygmunt [SAP11010974] pl
dc.contributor.reviewer Perzyna, Andrzej pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105279-144144 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)