Jagiellonian University Repository

Na tropie, na polowaniu, na wojnie: Trzy oblicza dziennikarza w filmach fabularnych

pcg.skipToMenu

Na tropie, na polowaniu, na wojnie: Trzy oblicza dziennikarza w filmach fabularnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Hodalska, Magdalena [SAP13014183] pl
dc.contributor.author Luzar, Adrian pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:52:51Z
dc.date.available 2020-07-26T21:52:51Z
dc.date.submitted 2016-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211556
dc.language pol pl
dc.title Na tropie, na polowaniu, na wojnie: Trzy oblicza dziennikarza w filmach fabularnych pl
dc.title.alternative Hero, hunter, fighter: Three faces of journalist in feature films pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Dziennikarze obecni są na ekranach kin niemal od początku istnienia kinematografii. Filmy kształtują wizerunek reportera i utrwalają archetypy, a ich wpływ na postrzeganie tego zawodu jest niezaprzeczalny. Dlatego w mojej pracy zdecydowałem się pokazać, jak kino przedstawia dziennikarza, jego misję, osobowość i pragnienia. Opisując trzy różne twarze filmowego reportera, staram się stworzyć sylwetki, które oddają sposób, w jaki na dziennikarza patrzą filmowcy i społeczeństwo. W pierwszym rozdziale mojej pracy przytaczam wnioski badaczy tematu i wyjaśniam schematy i archetypy rządzące kinem dziennikarskim. W drugiej części opisuję wizerunek reportera na tropie - dziennikarza śledczego, który poszukuje odpowiedzi, historii i prawdy. Następnie zajmuję się dziennikarzem na polowaniu - paparazzim i pracownikiem tabloidu, którego ambicja ogranicza się zazwyczaj do znalezienia (lub wykreowania) sensacji. W ostatnim rozdziale staram się nakreślić wizerunek korespondenta wojennego - człowieka rozdartego między dobrem, a złem. Patrząc na filmowego dziennikarza z tych trzech perspektyw, pokazuję, że mimo różnic, wszystkie oblicza reportera coś łączy i, jak staram się udowodnić, niezależnie od płci, nastawienia i motywacji możemy znaleźć cechy, które wspólne są każdemu ekranowemu żurnaliście. pl
dc.abstract.en Journalists are present in the movies almost since the beginning of the cinematography. Films shape the image of the reporter and reinforce the archetype. Their impact on the perception of this profession is undeniable. Therefore, in my work, I decided to show how the cinema presents journalist, his role, personality and desires. While describing the 3 faces of a reporter presented in films, I try to create profiles that captures the way, in which filmmakers and the public look at the journalist. In the first chapter, I explain the conclusions made by other researchers and I explain patterns and archetypes of journalist’s movie genre. In the second part I describe the image of journalistic heroes – watchdogs and investigative journalists looking for answers, news and truth. Then I deal with the hunter – paparazzi or tabloid journalist, whose ambition is most often limited to finding (or creating) a sensation. In the last chapter I try to outline the image of a war correspondent - a man torn between good and evil. Looking at the film journalist from these three perspectives, I show that despite differences, all of them have something in common and, regardless of gender, attitudes and motivation, we can find features that are common to each screen display of journalist. pl
dc.subject.pl obraz dziennikarza w kinie, kino dziennikarskie, stereotypy i archetypy dziennikarskie, wizerunek dziennikarza w społeczeństwie, kino amerykańskie, dziennikarz śledczy, paparazzi, korespondent wojenny pl
dc.subject.en image of journalist in film, journalistic movie genre, journalistic stereotypes and archetypes, american cinema, investigative reporter, paparazzi, war correspondent, public image of journalism pl
dc.contributor.reviewer Hodalska, Magdalena [SAP13014183] pl
dc.contributor.reviewer Majewska, Małgorzata [SAP11019844] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105177-178136 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)