Jagiellonian University Repository

Spin-triplet pairing in orbitally degenerate Anderson lattice model

pcg.skipToMenu

Spin-triplet pairing in orbitally degenerate Anderson lattice model

Show full item record

dc.contributor.advisor Spałek, Józef [SAP11015561] pl
dc.contributor.author Kubiczek, Patryk pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:30:41Z
dc.date.available 2020-07-26T21:30:41Z
dc.date.submitted 2016-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211212
dc.language eng pl
dc.title Spin-triplet pairing in orbitally degenerate Anderson lattice model pl
dc.title.alternative Parowanie trypletowe w orbitalnie zdegenerowanym modelu sieci Andersona pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca poświęcona jest badaniom nad możliwą teorią uranowych nadprzewodników ferromagnetycznych, która jest oparta na koncepcji parowania trypletowego indukowanego oddziaływaniem wymiennym Hunda. W tym celu, poszukujemy przybliżonych rozwiązań orbitalnie zdegenerowanego modelu sieci Andersona, rozszerzonego o pełny wewnątrz- i międzyorbitalny hamiltonian oddziaływań kulombowskich, które charakteryzowałyby się nieznikającą amplitudą parowania elektronów o tych samych spinach. Wykorzystaną metodą jest wielopasmowe przybliżenie Gutzwillera, które pozwala na ścisłe obliczanie obserwabli dla wariacyjnego stanu podstawowego w granicy nieskończonego przestrzennego wymiaru. Ponadto porównujemy wyniki tego podejścia z rozwiązaniami w przybliżeniu Hartree-Focka, podkreślając istotną rolę korelacji elektronowych, które nie są w tej drugiej metodzie uwzględniane. Dla pewnego zakresu parametrów modelu, dla mniejszego niż połowiczne wypełnienia pasm elektronowych, obserwujemy stabilne rozwiązanie nadprzewodzące, współistniejące z uporządkowaniem ferromagnetycznym. Niemniej jednak rozważany model wymaga dalszej analizy, by móc ilościowo porównać jego przewidywania z konkretnymi wynikami eksperymentalnymi. pl
dc.abstract.en This thesis is dedicated to the investigation of a possible theory for uranium-based heavy-fermion ferromagnetic superconductors, stemming from the idea of spin-triplet pairing induced by Hund's rule exchange interaction. For this purpose, we look for approximate solutions of the orbitally-degenerate Anderson lattice model, supplemented with full intra- and inter-orbital Coulombic interactions, which admit non-vanishing equal-spin pairing amplitudes. The approximation scheme we use is the multi-band Gutzwiller method, within which observables evaluation for the variational ground-state is exact in the limit of infinite spatial dimensions. We also compare the results of this method to Hartree-Fock solutions, pointing out the essential role of electronic correlations, which are missing in the latter. In a certain region of model parameters and away from half-filling of electronic bands we find stable spin-triplet superconducting phases, coexistent with ferromagnetic order. Nevertheless, the theory still needs further development in order to make a quantitative comparison to experiment possible. pl
dc.subject.pl orbitalnie zdegenerowany model sieci Andersona, nadprzewodniki ferromagnetyczne, przybliżenie Gutzwillera, lokalne parowanie trypletowe, silnie skorelowane elektrony pl
dc.subject.en orbitally degenerate Anderson lattice model, ferromagnetic superconductors, Gutzwiller approximation, local spin-triplet pairing, strongly correlated electrons pl
dc.contributor.reviewer Spałek, Józef [SAP11015561] pl
dc.contributor.reviewer Wójcik, Włodzimierz pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104810-204709 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy fizyka teoretyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)