Jagiellonian University Repository

Zarządzanie dochodami samorządowymi na przykładzie Rawy Mazowieckiej

pcg.skipToMenu

Zarządzanie dochodami samorządowymi na przykładzie Rawy Mazowieckiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Dobrowolski, Zbysław pl
dc.contributor.author Bartoszewska, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:28:50Z
dc.date.available 2020-07-26T21:28:50Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211183
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie dochodami samorządowymi na przykładzie Rawy Mazowieckiej pl
dc.title.alternative Revenue management self-government on the example of Rawa Mazowiecka. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, która realizuje zadania z zakresu administracji publicznej, jak i własne, czyniąc to w sposób umożliwiający jej rozwój oraz zaspokajanie potrzeb lokalnych mieszkańców. Realizacja zadań jest możliwa, dzięki pozyskaniu dochodów, tak własnych jak i z zewnętrznych źródeł. Wśród wpływów finansowych gminy wyróżnia się dotacje, subwencje oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych. Najważniejszym instrumentem zarządzania finansami gminy jest budżet, którego elementami są dochody i wydatki. O prawidłowej kondycji finansowej budżetu decyduje sposób zarządzania jego elementami. W tym celu przeprowadza się kontrole, czy opracowuje analizy i sprawozdania, które mają pomóc w poprawie stanu finansowego danej gminy ex post. Niniejsza praca poświęcona jest problematyce zarządzania dochodami gminy na przykładzie Rawy Mazowieckiej - gminy miejskiej województwa łódzkiego. Badania wykazały, iż w zarządzaniu dochodami badanej gminy istnieją pewne nieprawidłowości w systemie kontroli wewnętrznej oraz w egzekwowaniu zaległych należności, co wpływa negatywnie na stan rawskiego budżetu. pl
dc.abstract.en The community is the basic unit of local government, which carries out tasks in the field of public administration, as well as your own, doing so in a way that allows its development and meeting the needs of local residents. Implementation of tasks is possible, thanks to the acquisition of income, such as its own and external sources. Among the communities influence stands out grants, subsidies and proceeds from local taxes and fees. The most important instrument of financial management of the community is the budget, which elements are income and expenses. The financial soundness of the budget decides how to manage the elements. For this purpose, checks or prepares analyzes and reports, to help improve the financial state of the community ex post. This work is devoted to the issues of revenue management on the example of the community of Rawa Mazowiecka - the municipality of Lodz region. Studies have shown that the management of the revenue studied municipalities, there are some deficiencies in the internal control system and the enforcement of overdue receivables, which negatively affects the state of Rawa budget. pl
dc.subject.pl gmina, finanse lokalne, budżet, zarządzanie dochodami pl
dc.subject.en community, local finances, budget, revenue management pl
dc.contributor.reviewer Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.reviewer Dobrowolski, Zbysław pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104779-202408 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)