Jagiellonian University Repository

Klasa średnia we współczesnych Chinach.

pcg.skipToMenu

Klasa średnia we współczesnych Chinach.

Show full item record

dc.contributor.advisor Gacek, Łukasz [SAP11019613] pl
dc.contributor.author Waśko, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:01:53Z
dc.date.available 2020-07-26T21:01:53Z
dc.date.submitted 2016-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210766
dc.language pol pl
dc.title Klasa średnia we współczesnych Chinach. pl
dc.title.alternative Middle class in contemporary China. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Otwarcie się Chin na świat w i ukierunkowanie gospodarki na rozwój, powodują głębokie przemiany w społeczeństwie. Związane między innymi z kształtowaniem się klasy średniej, kluczowej cechy w państwach rozwiniętych. Gospodarka ukierunkowana na popyt wewnętrzny jest celem obecnej polityki rządu. Rezultaty widoczne są w gospodarce oraz strukturze społecznej. Praca ma na celu poddanie analizie procesów formowania się klasy średniej w Chinach. W osiągnięciu tego celu wprowadzano następujące pytania badawcze. Jak system meldunku hukou wpłynął na obraz dzisiejszej klasy średniej? Jakie wartości kształtują młode pokolenie Chińczyków należących do klasy średniej? W pracy przyjęto następujące hipotezy badawcze. Pierwsza wskazuje, że reformy po 1978 roku stworzyły podstawy pod rozwoju się klasy średniej w Chinach. Kolejna mówi, iż postępujące zurbanizowanie w Chinach tworzy dogodne warunki do rozwoju klasy średniej. Ostatnia podkreśla, ze różnice w nawykach konsumpcyjnych, dwóch pokoleń klasy średniej, wynikają z innych doświadczeń historycznych. W pierwszym rozdziale dokonano przeglądu definicji klasy społecznej. W kolejnym analizie poddano klasę średnią w naukach społecznych. W ostatnim rozdziale przedstawiono proces kształtowania się klasy średniej w Chinach w XXI wieku. Powojenne realia, kontrola migracji ludności, to tylko niektóre czynniki, które wpłynęły na obraz tej grupy społecznej. Opisana teoria pomimo, że wcześniej nie odnosząca się do państw spoza kręgu europejskiego, stała się również pożyteczna podczas analizy podziałów klasowych w Chinach. W epoce Mao Zedonga, powstał system meldunku hukou miał na celu przede wszystkim kontrolę migracji ludności. Stały się podstawą dla rozwoju dzisiejszej klasy średniej. Rozwój sektora prywatnego stworzyło możliwość poprawy stopy życiowej Chińczykom. Z roku na rok znacząco wzrastają średnie płace, co powoduje, że naturalnie rozszerza się grono członków klasy średniej. Analiza współczesnej klasy średniej, dowodzi jak duże przeobrażenie w społeczeństwie wprowadza, zwłaszcza między pokoleniami. Prowadzona przez partię polityka kładzie nacisk na rozwój klasy średniej, wspierając między innymi innowacyjne technologie. Dla rynku chińskiego klasa średnia ma największą siłę nabywczą. Zmiana modelu rozwojowego, przed jaką stoją dzisiejsze Chiny, zmusza do pobudzenia popytu wewnętrznego. pl
dc.abstract.en The opening up of China to the world and focusing on the development of the economy, cause profound changes in society. It is relating to the formation of the middle class, which is the key characteristics in developed countries. The economy oriented towards domestic demand is the goal of the current government policy. The results are visible in the economy and social structure. The dissertation is aimed to review the processes of formation of the middle class in China. To achieve this aim the dissertation introduced following research questions. How hukou registration system has affected the image of today's middle class? What values shape the young generation of Chinese middle class? The dissertation was incorporated with the following research hypotheses. The first suggests that the reforms since 1978 have created a foundation for the development of a middle class in China. Another says that progressive urbanization in China creates favourable conditions for the development of the middle class. Last emphasizes the differences in consumer habits, two generations of middle-class, the result of other historical experiences. The first chapter reviews the definitions of social class. Next contained middle class in the social sciences. The last chapter presents the process of formation of the middle class in China in the twenty-first century. The post-war realities, control migration of the population, are just some of the factors that have affected the image of this social group. Described theory although it had not relating to countries outside the European circle, it has also become useful in the analysis of class divisions in China. In the era of Mao Zedong, hukou system was created. The system was primarily designed to control population migration. It became the basis for the development of today's middle class. The development of the private sector has created the possibility of improving the living standards of the Chinese people. Year after year, significantly increasing average wages, which means that naturally extends the circle of members of the middle class. Analysis of the modern middle class, proves how significant transformation in society it caused, especially between generations. Party policy places emphasis on the development of the middle class especially innovative technologies. The Chinese market middle class has the highest purchasing power. China today is facing changing the model of development, forcing to stimulate domestic demand. pl
dc.subject.pl klasa średnia, klasy społeczne, klasa średnia w Chinach, Chiny, pl
dc.subject.en middle class, social classes, middle class in China, China pl
dc.contributor.reviewer Gacek, Łukasz [SAP11019613] pl
dc.contributor.reviewer Wardęga, Joanna [SAP12019300] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104339-176215 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia dalekowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)