Jagiellonian University Repository

Model opieki nad pacjentem dorosłym z zespołem Ushera

pcg.skipToMenu

Model opieki nad pacjentem dorosłym z zespołem Ushera

Show full item record

dc.contributor.advisor Zurzycka, Patrycja [SAP20012654] pl
dc.contributor.author Rzeźnik, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:34:49Z
dc.date.available 2020-07-26T20:34:49Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210345
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad pacjentem dorosłym z zespołem Ushera pl
dc.title.alternative The care model of adult patient with Usher's syndrom pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Zespół Ushera jest schorzeniem, w którym jednocześnie występuje ubytek słuchu o różnym nasileniu, postępująca utrata wzroku oraz zaburzenia równowagi. Występuje dość rzadko, gdyż np. w Niemczech liczba ta wynosi około 1: 12500 urodzeń. Badania nad dziedziczeniem tej choroby zostały po raz pierwszy opublikowane w 1914 r. Rozpoznanie zespołu dokonuje się za pomocą diagnostyki klinicznej i genetycznej. Najważniejszym powikłaniem choroby jest głuchoślepota.Cel pracy: Celem pracy jest opracowanie modelu opieki pielęgniarskiej nad osobami dorosłymi z zespołem Ushera. Materiał i metody: Model opieki został opracowany w oparciu o dostępną literaturę naukową.Wyniki i wnioski: Jednym z najważniejszych aspektów opieki pielęgniarskiej nad chorymi z zespołem Ushera jest efektywna rehabilitacja oraz nauka funkcjonowania w społeczeństwie mimo narastających barier ze strony narządów zmysłu, a także otaczającego świata. Odpowiednia opieka może sprawić, że chorzy będą lepiej przystosowani do życia i będą odczuwać mniejszy strach przed samodzielnością. pl
dc.abstract.en Introduction: Usher’s syndrom i san affliction in which hearing deficyt of varying intensity, progressive vission loss and imbalances appear equally. It assets itself rarely, because e.g. in Germany amount is about 1 :12500 birth. Science researches on inhentance of the disease were released for the first time in 1914. Diagnosis the syndrom is performed by deaf-blindeness. Study purpouse : The aim of my thesis is to develope a model of nursing care of adults with Usher’s syndrom.Material and methods : Care model was creates based on obtainable scientific literature.Results and conclusions : One of the most important aspects of nursing care of infirm with Usher’s syndrom is efficient rehabilitation and teaching how to function in society regardless increasing bariers from sense organs and also surrouding world. Proper care can make infirm to be well adjustes to life and to feel less fear independent. pl
dc.subject.pl Zespół Ushera, głuchoślepota, retinitis pigmentosa, rehabilitacja niewidomych i głuchoniemych, opieka pielęgniarska pl
dc.subject.en Usher’s syndrom, deaf-blindness, retinitis pigmentosa. rehabilitation of blind and deaf people, nursing care pl
dc.contributor.reviewer Zurzycka, Patrycja [SAP20012654] pl
dc.contributor.reviewer Puto, Grażyna [SAP20002519] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103874-175487 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)