Jagiellonian University Repository

Psychologiczne aspekty przekazu reklamowego a decyzje konsumenckie

pcg.skipToMenu

Psychologiczne aspekty przekazu reklamowego a decyzje konsumenckie

Show full item record

dc.contributor.advisor Łącała, Zofia [SAP11013047] pl
dc.contributor.author Sporn, Marika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:06:44Z
dc.date.available 2020-07-26T19:06:44Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208971
dc.language pol pl
dc.title Psychologiczne aspekty przekazu reklamowego a decyzje konsumenckie pl
dc.title.alternative Psychological aspects of mass media advertising and its influence of consumers' decision pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska pisana pod kierunkiem Pani Doktor Zofii Łącały. Praca w której poruszone są aspekty psychologii w przekazie reklamowym. Znajdziemy w niej zarówno badania naukowe jak i część teoretyczną. W części teoretycznej została przypomniana historia reklamy, czyli w jaki sposób rozwój reklamy wpływał na gospodarkę oraz odwrotnie. Reklama i jej rozwój miały duży wpływ na za rozwój gospodarki. W pracy poruszany też jest temat przyszłości reklamy. Twórcy reklam muszą wziąć pod uwagę to, że młode pokolenie żyje w dobie Internetu i to właśnie on jest przyszłością reklamy.Reklama ma wywierać na nas wpływ więc musi ona być tak skonstruowana aby wzbudzić w nas proces decyzyjny więc co za tym idzie w grę wchodzi nasz mózg. Praca ujmuje też w swoich ramach procesy które zachodzą w naszym mózgu podczas procesu decyzyjnego. Twórcy reklam muszą też odpowiedzieć sobie na pytanie do jakiej grupy docelowej ma trafić produkt.W rozdziale trzecim zajmuje się tym w jaki sposób są tworzone reklamy. Trzeba wziąć pod uwagę zarówno cel reklamy jak i funkcję przekazu reklamowego. Rozdział ten opisuje również zasady konstruowania reklam ( na przykład czy lepiej aby logo było po prawej stronie tekstu czy po lewej) jak i ich rodzaj. Rozdział czwarty mówi o środkach przekazu reklamowego. Muzyka, kolor, humor i emocja są silnymi atrybutami twórców reklam aby wpłynąć na naszą decyzję. W tym rozdziale poparłam moje obserwacje badaniami, które były przeprowadzone na grupie stu losowo wybranych osób. Wyniki badań pokazały, że wiek i płeć mają ogromny wpływ na proces decyzyjny.W rozdziale piątym mówię o archetypach. Carl Gustav Jung określił w swoich badaniach jak powstają archetypy oraz stwierdził, że stanowią zasadniczą treść nieświadomości zbiorowej. Mówi on również o takich pojęciach jak "Cień", "Anima", "Animus" oraz "Jaźń". Poprzednio wymienione archetypy możemy spotkać w reklamie na każdym rogu. W mojej pracy postarałam się wyjaśnić te pojęcia oraz pokazać w jaki sposób są wykorzystywane w dzisiejszej reklamie.Reklama to również zbór symboli. Trzeba jednak pamiętać, że nie w każdym państwie użyty symbol będzie odpowiedni i taktowny. Spotykamy się również z symbolami obojętnymi, czyli takimi które dla większości będą znaczyć to samo nie zależnie od pochodzenia.Cała praca zakończona jest podsumowaniem, które ma za zadanie wszystkie wcześniejsze informacje oraz badania uporządkować. Każdy z nas codziennie spotyka się z reklamą i niestety nie zawsze jesteśmy świadomi tego, że działa ona na nas bardziej niż byśmy chcieli. pl
dc.abstract.en It is my greatest pleasure to present my master's thesis written under the guidance of doctor Zofia Łącała. The thesis presents reflections on different aspects of the mass media psychology. The work is divided into two parts: the presentation of the theory and the scientific research. In the theoretical part there is mentioned the history of advertisement, its influence on the economy and their mutual relations. Some thoughts are also given to the future of advertisement - the creators of commercials have to keep in mind the increasing meaning of the Internet in the nowadays life.The main aim of each advertisement is to influence our decision-making process this is why the thesis encloses the analysis of processes conducted by our brain. While creating the advertisement it is very important to know who is our target group.In the third chapter there is a description of the process of creating the advertisement. During this process the most crucial thing is to rememeber about the aim of the commercial and its functions. There are also described the rules of construction of the advertisemnet and its different kinds. The chapter number IV refers to means of mass media advertising. Music, colors, humor are factors that play an important role in the influencing our decision-making process. As the research shows the age and the sex have the enourmous influence on desicions we make. In the chapter 5 there are mentioned archetypes. Carl Gustav Jung was the one to describe how archetypes are created and he stated that they are an inseparable part of so-called collective unconscious. He mentions terms such as "Shadow", "Anima", "Animus" and "Self" that we can fing in every advertisement. In the thesis there are explained all the terms and there is presented how they are used in modern advertising.Commercials are also a source of great symbolism. It is worth remembering that one symbol which is proper and adequate in one country can be received as an insult in other one. There are also symbols that are universal and they have the same meaning regardless the origin.In the summary of the work all the information is organised. Advertisements surround us in every aspect of life and unfortunatelly we are not always conscious of their influence. pl
dc.subject.pl środki przekazu reklamowego, reklama, konsument, klient, kolor, muzyka, emocje, humor, mózg, Jung, archetypy, zakup, proces decyzyjny, anima, animus, wielki mędrzec, cień, jaźń, badania. pl
dc.subject.en means of mass media advertising, advertising, consumers, colour, music, emotions, brain, Jung, archetypes, humor,purchase, decision-making process, anima, animus,old sage, shadow, self, research pl
dc.contributor.reviewer Łącała, Zofia [SAP11013047] pl
dc.contributor.reviewer Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102007-185982 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)