Jagiellonian University Repository

Ocena zmian w poziomie aktywności fizycznej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

pcg.skipToMenu

Ocena zmian w poziomie aktywności fizycznej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Show full item record

dc.contributor.advisor Stepaniak, Urszula [SAP20001985] pl
dc.contributor.author Dusińska, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:04:42Z
dc.date.available 2020-07-26T19:04:42Z
dc.date.submitted 2016-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208939
dc.language pol pl
dc.title Ocena zmian w poziomie aktywności fizycznej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca pl
dc.title.alternative Assessment of changes in the level of physical activity in patients with coronary heart disease pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie: W literaturze naukowej istnieją dowody potwierdzające rolę aktywności fizycznej (AF) zarówno w zapobieganiu chorobie niedokrwiennej serca (ChNS) jak i powtórnym incydentom sercowo – naczyniowym. Cel pracy: Ocena zmiany poziomu aktywności fizycznej, mierzonej liczbą kroków, u pacjentów z noworozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, w ciągu jednego roku od hospitalizacji. Dokonano również oceny zależności pomiędzy czynnikami ryzyka ChUK, a szansą wysokiej aktywności fizycznej (powyżej 7 500 kroków dziennie). Metody: Do analizy włączono pacjentów hospitalizowanych z powodu pierwszorazowego incydentu ChNS, którzy byli uczestnikami programu edukacyjno-rehabilitacyjnego w Chrzanowie w latach 2003-2005. Do oceny włączono 103 pacjentów, którzy posiadali oba pomiary dziennej liczby kroków: w badaniu wyjściowym oraz 1 rok po hospitalizacji. Wyniki: Średnia liczba kroków ogółem wynosiła w badaniu wyjściowym 6048,6 (SD=2838,9) i w ocenie po roku istotnie wzrosła do 8012,3. Mężczyźni po roku od hospitalizacji wykonywali istotnie o 2600 kroków więcej, niż w ocenie wyjściowej, natomiast u kobiet zmiany AF były nieistotne statystycznie. Odsetek pacjentów z wysoką AF nie uległ jednak istotnym zmianom w całej grupie oraz po podziale na grupy płci. Pacjenci z wykształceniem średnim oraz wyższym mieli prawie 3 – krotnie większą szansę na wysoką AF po roku od zachorowania. Nie zaobserwowano związku pomiędzy pozostałymi czynnikami ryzyka ChUK (stan cywilny, nadwaga lub otyłość, palenie tytoniu oraz nadciśnienie tętnicze) oraz wiekiem i płcią zarówno w ocenie wyjściowej, jak i po roku od hospitalizacji. Wnioski: Pacjenci zakwalifikowani do badania charakteryzowali się małą AF. Po roku średnia liczba kroków, jednak nadal pacjenci wykonywali średnio mniej niż 10 000 kroków dziennie, a więc progu świadczącego o aktywności niezbędnej do utrzymania dobrego stanu zdrowia. pl
dc.abstract.en Introduction: In the scientific literature there is evidence of the role of physical activity (PA) both in the prevention of coronary heart disease (CHD) and repeated incidents cardio - vascular.Aim of the study: Assessment of changes in the level of physical activity, measured by the number of steps, in patients with newly coronary heart disease within one year of hospitalization. We also assessed the relationship between cardiovascular risk factors and the chance of high physical activity (more than 7 500 steps a day).Method: The analysis included patients hospitalized with first incident of CHD, who were participants in the program educational and rehabilitation in Chrzanów between the year 2003 and 2005. For the evaluation included 103 patients who had both measurements daily number of steps: at baseline and 1 year after hospitalization.Results: The average number of steps in total amounted to 6,048.6 at baseline (SD = 2838.9). The incidence of PA was high at baseline 32.0%. Total number of steps in the evaluation of the year significantly increased to 8012.3. There was no significant changes in the whole group and the split into groups of sex in the percentage of patients with high PA. Patients with secondary or higher education have almost 3 - times greater chance of high PA. There was no association between other cardiovascular risk factors (marital status, overweight + obesity, smoking and hypertension), and age and gender both in the assessment of baseline and one year after hospitalization.Conclusions: Patients enrolled in the study are characterized by low PA. After a year, the average number of steps, but still the patients performed on average less than 10 000 steps a day, and therefore the threshold of providing activity necessary to maintain good health. pl
dc.subject.pl choroba niedokrwienna serca, aktywność fizyczna, liczba kroków pl
dc.subject.en coronary heart disease, physical activity, step counters pl
dc.contributor.reviewer Stepaniak, Urszula [SAP20001985] pl
dc.contributor.reviewer Pająk, Andrzej [SAP20001708] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101973-132774 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)