Jagiellonian University Repository

FRANCHISING JAKO FORMA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE FIRMY DA GRASSO

pcg.skipToMenu

FRANCHISING JAKO FORMA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE FIRMY DA GRASSO

Show full item record

dc.contributor.advisor Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.author Kołodziej, Daniel pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:02:50Z
dc.date.available 2020-07-26T19:02:50Z
dc.date.submitted 2015-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208915
dc.language pol pl
dc.title FRANCHISING JAKO FORMA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE FIRMY DA GRASSO pl
dc.title.alternative FRANCHISING AS A FORM OF ENTERPRISE DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF THE DA GRASSO pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy omówiony będzie wpływ systemów franchisingowych na rozwój przedsiębiorstwa. Głównymi celami pracy, poza zbadaniem wspomnianego wpływu będzie również pokazanie korzyści oraz wszelkich zagrożeń, które wynikają z wyboru takiego rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszej części pracy zostaną szczegółowo omówione uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa. Przedstawiono również wszelkie bariery, z którymi muszą się zmierzyć w tej współpracy partnerzy biznesowi. Zostaną zaprezentowane także formy i rodzaje systemów franczyzowych oraz ich wady i zalety. W drugiej części opisana zostanie geneza powstania takiej formy działalność gospodarczej, zarówno na świecie, jak i w Polsce. Pokrótce przedstawiony zostanie rynek franchisingowy oraz największe firmy na rynku, które zdecydowały się na taką formę rozwoju. Szczegółowo zostanie zaprezentowana firma Da Grasso, wraz z kolejnymi etapami jej rozwoju, dzięki zastosowaniu wspomnianego systemu franczyzowego.Ostatnia część pracy zawierać będzie podsumowanie, jak również końcowe wnioski dotyczące tej formy rozwoju przedsiębiorstwa. pl
dc.abstract.en In this paper discussed will be the impact of franchising business development. The main objectives of the work, besides examining the impact of that will also show the benefits and any risks that arise from the choice of this kind of business. In the first part of the work will be discussed in detail conditions for the development of the company. It also presents all the barriers they have to face in the collaboration business partners. They will be presented as forms and types of franchise systems and their advantages and disadvantages. In the second part will be described in the genesis of such a form of economic activity, both around the world and in Poland. It will be presented briefly franchise market and the largest company on the market, which decided to form such a development. It will be presented in detail the company Da Grasso, along with the next stages of its development, thanks to the use of the said franchise system. The last part of the work will include a summary, as well as final proposals for this form of enterprise development. pl
dc.subject.pl franchising – rozwój - Da Grasso – franczyzobiorcy - korzyści pl
dc.subject.en franchising – development - Da Grasso – franchisee – benefits pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.contributor.reviewer Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101949-85772 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)