Jagiellonian University Repository

Porównanie efektywności klinicznej radu-223 z placebo w leczeniu raka gruczołu krokowego opornego na kastrację

pcg.skipToMenu

Porównanie efektywności klinicznej radu-223 z placebo w leczeniu raka gruczołu krokowego opornego na kastrację

Show full item record

dc.contributor.advisor Bochenek, Tomasz [SAP20001807] pl
dc.contributor.author Kowalska, Izabela pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:51:37Z
dc.date.available 2020-07-26T17:51:37Z
dc.date.submitted 2015-10-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207811
dc.language pol pl
dc.title Porównanie efektywności klinicznej radu-223 z placebo w leczeniu raka gruczołu krokowego opornego na kastrację pl
dc.title.alternative The comparison of clinical effectiveness of radium-223 and placebo in the treatment of castration-resistant prostate cancer pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Cel: Celem poniższej pracy jest ocena skuteczności klinicznej radu-223 w porównaniu z placebo z uwzględnieniem profilu bezpieczeństwa stosowania radu-223 w dawce 50 kBq na kilogram masy ciała. Wskazaniem terapeutycznym był zdiagnozowany rak prostaty oporny na kastrację. Materiał i metody: Pierwotne badania kliniczne, które odpowiadały problemowi zdrowotnemu wyszukiwano w następujących źródłach informacji medycznej: Medline (przez PubMed), Embase oraz The Cochrane Library. Analizę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania radu-223 przeprowadzono w oparciu o badanie pierwotne odnalezione przy pomocy przeglądu systematycznego. Przegląd systematyczny został wykonany zgodnie z Wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych. Zostały uwzględnione również wytyczne Cochrane Collaboration: Cochrane Handbook for Systematic Revievs of Interventions. Wyniki: W konsekwencji przeprowadzenia przeglądu systematycznego do analizy włączono 3 publikacje dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania radu-223 w raku gruczołu krokowego opornego na kastrację z przerzutami do kości. Największe korzyści terapii radem-223 odnotowano dla punktu końcowego, jakim było całkowite przeżycie. Współczynnik ryzyka zgonu zmniejszył się o 30%. O wyższości radu-223 nad placebo może świadczyć fakt, iż znacząco został wydłużony czas do pojawienia się komplikacji ze strony układu kostnego w grupie stosującej rad-223. Natomiast nie zaobserwowano klinicznie istotnych różnic w częstotliwości występowania zdarzeń niepożądanych stopnia 3 lub 4 wśród pacjentów stosujących zarówno rad-223, jak i placebo. Wnioski: Rad-223 w porównaniu z placebo wydłuża całkowite przeżycie oraz wydłuża czas do powstania komplikacji w układzie kostnym u pacjentów z rakiem prostaty opornym na kastrację z przerzutami do kości. Dodatkowo rad-223 charakteryzuje się korzystnym profilem bezpieczeństwa z niską częstością występowania mielosupresji, niezależnie od wcześniejszego stosowania terapii docetakselem. pl
dc.abstract.en Objective: The purpose of this study was efficacy assessment of radium-223 versus placebo, considering safety profile of 50 kBq radium-223 dose per kilogram body weight. The therapeutic indication was castration-resistant prostate cancer. Material and methods: Primary clinical trials, which corresponded to a health problem were searched for in the Medline (via PubMed), Embase and the Cochrane Library databases. The systematic review of studies was performed according to a specific design consistent with the Guidelines of Health Technology Assessment and also Guidelines of Cochrane Collaboration Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Results: As a result of systematic review on the efficacy and safety of radium-223 in castration-resistant prostate cancer and bone metastases, 3 publications were included. The greatest benefit of treatment with radium-223 was noticed for the endpoint of overall survival. The hazard ratio of death was reduced by 30%. The superiority of radium-223 over placebo was proven by the fact that it was significantly prolonged time to the appearance of bone’s complications in the radium-223 group. However, there were not clinically significant differences in the incidence of adverse events of grade 3 or 4 in patients using both radium-223 and placebo.Conclusions: Radium-223 versus placebo prolongs overall survival and reduced time to bone’ s complications in patients with castration-resistant prostate cancer with bone metastases. Favourable safety profile of radium-223 is characterized by a low incidence of myelosuppression, irrespectives of previous docetaxel therapy. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: rad-223, rak gruczołu krokowego oporny na kastrację, przerzuty do kości, docetaksel, skuteczność pl
dc.subject.en Key words: radium-223, castration-resistant prostate cancer, bone metastases, docetaxel, efficacy pl
dc.contributor.reviewer Bochenek, Tomasz [SAP20001807] pl
dc.contributor.reviewer Pilc, Andrzej [SAP20001714] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100739-132698 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)