Jagiellonian University Repository

"Szczegół jest rusztowaniem dla pamięci" - próba monografii twórczości reportażowej Małgorzaty Szejnert

pcg.skipToMenu

"Szczegół jest rusztowaniem dla pamięci" - próba monografii twórczości reportażowej Małgorzaty Szejnert

Show full item record

dc.contributor.advisor Kaliszewski, Andrzej [SAP11015995] pl
dc.contributor.author Kubas, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:10:47Z
dc.date.available 2020-07-26T15:10:47Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205528
dc.language pol pl
dc.title "Szczegół jest rusztowaniem dla pamięci" - próba monografii twórczości reportażowej Małgorzaty Szejnert pl
dc.title.alternative "Detail is the scaffolding for the memory" - monograph attempt of Małgorzata Szejnert's journalistic work pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca to próba monografii twórczości Małgorzaty Szejnert. Postać reporterki jest ciekawa chociażby dlatego, że choć jest ona uznawana za wybitna dziennikarkę, „królową” czy wręcz „cesarzową” reportażu, to czasami jest pomijana przy omawianiu dorobku polskiej szkoły reportażu. W tej pracy chcę udowodnić, jak szeroki jest zakres badanych przez Szejnert spraw, a zarazem, jak są one ze sobą spójne, opracowywane przez nią w podobny sposób i z takim samym zaangażowaniem. Pierwszy rozdział to przedstawienie reportażu jako gatunku dziennikarskiego pod względem historycznym i teoretycznym, które dopełnia część poświęcona reportażowi literackiemu. Rozdział drugi jest poświęcony polskiej szkole reportażu oraz roli Małgorzaty Szejnert w kształtowaniu jej współczesnego obrazu. Kolejną część poświęcam w całości osobie reporterki. Najpierw skupiam się na jej życiu i karierze zawodowej, a drugiej części zanalizuję, co ona sama mówi na temat reportażu i pracy reportera. Ostatni rozdział to szczegółowa analiza, w której wyszczególniłam trzy zawodowe etapy w karierze Szejnert, aby na tej podstawie opisać jej twórczość w kolejności chronologicznej. Pierwsza część skupia się wokół tekstów zamieszczanych przez reporterkę w prasie. Analizuję materiały publikowane głównie w trzech pismach: „Kurierze Polskim”, „Tygodniku Demokratycznym” i „Polityce”. Kolejny etap, to przejściowe lata w karierze reporterki, kiedy publikowała swoje pierwsze książki, a zarazem pełniła funkcje redaktorskie. W ostatnim podrozdziale analizuję książki napisane przez Małgorzatę Szejnert po zakończeniu pracy w prasie. "Szczegół jest rusztowaniem dla pamięci" to myśl, która może nawiązywać nie tylko do teorii reportażu, ale i właśnie do twórczości Małgorzaty Szejnert. Reporterka pierwsze dziennikarskie kroki stawiała w czasach PRL-u, gdy reportaże pisane były w oparciu o zasady małego realizmu, w którym szczegół odrywał bardzo ważną rolę. Właśnie dlatego tak wielkie znaczenie dla jej twórczości miała i wciąż ma umiejętność odnajdywania szczegółu w opowiadanych historiach. pl
dc.abstract.en This thesis is an monograph attempt of Małgorzata Szejnert's works. This reporter is interesting because even though she is considered as an outstanding journalist, "the queen" or even "empress" of reportage, she is sometimes overlooked when discussing the achievements of the Polish school of reportage. In this work I want to prove how wide the range of issues descibed by Szejnert is and, at the same time, how consistent, similary written and made with the same commitment are her texts. The first chapter shows reportage as a journalistic genre and it is completed with the section of literary reportage. The second chapter refers to the Polish school of reportage and Szejnert's role in shaping its modern image. Next part is all about the reporter. First, I focus on her life and career, and in the second part I analyze what she says about reportage and reporter's work. The last chapter is a detailed analysis about three periods in Szejnert's professional career. The first part is concentated around texts posted by the reporter in press - the material published mainly in three newspapers: "Kurier Polski", "Tygodnik Demokratyczny" and "Polityka". The next part, the transitional period in the career of a reporter is dated when she published her first books and also worked as redactor. In the last section I analyze all books written by Małgorzata Szejnert after working in press. "Detail is the scaffolding for the memory" is a thought that can refer not only to the theory of reportage, but also to Małgorzata Szejnert's works. The reporter's first steps in journalism was put up in times of PRL, when reports were based on the rules of small realism, in which detail had a very important role. That is why such great importance the ability of finding the detail in every stories had and still has to Szejnert's work. pl
dc.subject.pl reportaż, reporter, Małgorzata Szejnert, polska szkoła reportażu, monografia pl
dc.subject.en reportage, reporter, Małgorzata Szejnert, polish school of raportage, monograph pl
dc.contributor.reviewer Kaliszewski, Andrzej [SAP11015995] pl
dc.contributor.reviewer Majewska, Małgorzata [SAP11019844] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98202-126622 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)