Jagiellonian University Repository

Polipragmazja wśród osób starszych

pcg.skipToMenu

Polipragmazja wśród osób starszych

Show full item record

dc.contributor.advisor Płaszewska-Żywko, Lucyna [SAP20001135] pl
dc.contributor.author Dul, Izabela pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:43:56Z
dc.date.available 2020-07-26T14:43:56Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205111
dc.language pol pl
dc.title Polipragmazja wśród osób starszych pl
dc.title.alternative Polypharmacy among older adults pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Problem wielolekowości i polipragmazji jest jednym z najczęściej występujących w populacji geriatrycznej. Wynika to z wielochorobowości typowej dla wieku starszego. Cel pracy: Celem pracy była ocena zjawiska polipragmazji u osób starszych oraz czynników z nią związanych. Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 95 chorych (59 kobiet, 36 mężczyzn) w wieku 65-93 (średnio 75,6±7,8) lat. Zastosowano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa oraz Krótką Skalę Oceny Stanu Psychicznego (MMSE) do oceny zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym.Wyniki: Większość (90,5%) pacjentów przyjmowała leki na każde ze schorzeń, na które cierpi, a 54,7% ≥5 leków w ciągu dnia. Znaczna część (55,8%) badanych nie znała wszystkich nazw przyjmowanych leków. Osoby ≤75 roku życia (42,6%), częściej nie przestrzegały zaleceń lekarskich, niż osoby starsze (22,9%). Przyczynami niestosowania się do zaleceń były najczęściej trudne do zapamiętania schematy dawkowania (71,0%), oraz zbyt wysokie koszty leków (61,3%). Wykazano, że 67,3% pacjentów leczyło się jednocześnie u ≥3 lekarzy różnych specjalizacji, z których każdy ordynował im leki. Ponad połowa badanych osób (55,8%) nie znała możliwych skutków ubocznych leczenia. Osoby z zaburzeniami funkcji poznawczych (n=25) miały większą skłonność do nieprzestrzegania godzin przyjmowania leków (p <0,05), oraz do zmiany lub pomijania dawek leków (p <0,05).Wnioski: Badani chorzy przyjmowali wiele leków, co sprzyja zjawisku polipragmazji. Starszy wiek, skomplikowane schematy dawkowania, wysokie koszty leczenia oraz zaburzenia funkcji poznawczych wiążą się ze stopniem przestrzegania zaleceń lekarskich wśród osób starszych. pl
dc.abstract.en Introduction: The problem of polytherapy and polypharmacy is one of the most common in geriatric population. It is resulting from multiple chronic conditions.The aim of the research: The aim of this study was to determine the occurrence of polypharmacy among seniors and factors associated with polypharmacy. Methods and materials: The research was conducted within the group of 95 patients (59 women, 36 men), from 65-93 (mean 75,6±7,8) years. Applied research tool was authorship questionnaire and the Mini–Mental State Examination (MMSE) questionnaire to measure patient’s cognitive impairment.Results: Most (90,5%) of the patients used medications for all of diseases they suffer, 54,7% ≥5 drugs daily. A significant proportion (55.8%) of respondents didn’t know the names of the medications they were using. Non-adherence was more common among people ≤75 years old (42,6%). Difficult medications regimens (71,0%) and high cost of drugs (61,3%) was associated with non-adherence. It was shown that 67,3% of patients treated by ≥3 physicians at the same time and all of them were prescribing medications. More than half of respondents (55.8%) didn’t know the possible side effects of treatment. People with cognitive impairment (n=25) had a greater tendency to non-adherence within hours of taking medication (p<0.05) and to change or miss the dose of medication (p <0.05).Conclusion: Use of many drugs contribute to polypharmacy among screened patients. Older age, difficult medications regimens, high cost of drugs and cognitive impairment are associated with adherence among older adults. pl
dc.subject.pl polipragmazja, wielolekowość, osoby starsze, stosowanie się do zaleceń pl
dc.subject.en polypharmacy, polytherapy, older adults, adherence to medications pl
dc.contributor.reviewer Płaszewska-Żywko, Lucyna [SAP20001135] pl
dc.contributor.reviewer Śliwa, Leopold [SAP20000552] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97729-128087 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)