Jagiellonian University Repository

Festiwal folklorystyczny jako forma zarządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym

pcg.skipToMenu

Festiwal folklorystyczny jako forma zarządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym

Show full item record

dc.contributor.advisor Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.contributor.author Rumińska, Barbara pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:27:25Z
dc.date.available 2020-07-26T14:27:25Z
dc.date.submitted 2015-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204856
dc.language pol pl
dc.title Festiwal folklorystyczny jako forma zarządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym pl
dc.title.alternative Folklore festival as a form of intangible cultural heritage management pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca magisterska podejmuje problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego, która może być sprawnie i skutecznie realizowana przy pomocy świadomego zarządzania. Organizowane od wielu lat festiwale folklorystyczne, dzięki swojej rosnącej popularności, atrakcyjności wizualnej oraz elastycznej formule, mogą pełnić ważną funkcję w obszarze zarządzana niematerialnym dziedzictwem kulturowym w dobie rozwoju nowej, otwartej filozofii dziedzictwa. W myśl przekonań o podstawowym znaczeniu interesariuszy dla budowania systemu ochrony dziedzictwa dokonana zostanie próba adaptacji koncepcji stakeholders R. Edwarda Freeman’a do praktyki festiwalu folklorystycznego w oparciu o badania empiryczne oraz analizę porównawczą trzech wybranych festiwali. pl
dc.abstract.en Present master thesis discuss the problems of protection of cultural heritage, which can be capably and efficiently implemented by means of a conscious and sensible management. Folklore festivals organized for many years, due to their growing popularity, visual attractiveness and adaptable formula, can play an important role in the area of intangible cultural heritage management, especially in era of development of a new open philosophy of heritage. According to the conviction of a fundamental importance of stakeholders for the development of the heritage protection system the author will conduct an attempt of adaptation the concept of stakeholders by R. Edward Freeman to the folklore festival based on the empirical studies and comparative analysis of three selected festivals. pl
dc.subject.pl DZIEDZICTWO KULTUROWE – FOLKLOR – FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY – TEORIA INTERESARIUSZY – ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM pl
dc.subject.en CULTURAL HERITAGE – FOLKLORE – FOLKLORE FESTIVAL – STAKEHOLDERS THEORY – CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT pl
dc.contributor.reviewer Góral, Anna pl
dc.contributor.reviewer Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97460-183467 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)