Jagiellonian University Repository

Model opieki domowej nad pacjentką z rakiem sromu po zakończonej radioterapii.

pcg.skipToMenu

Model opieki domowej nad pacjentką z rakiem sromu po zakończonej radioterapii.

Show full item record

dc.contributor.advisor Chmiel, Izabela [SAP20002289] pl
dc.contributor.author Cencora, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:39:16Z
dc.date.available 2020-07-26T13:39:16Z
dc.date.submitted 2015-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204102
dc.language pol pl
dc.title Model opieki domowej nad pacjentką z rakiem sromu po zakończonej radioterapii. pl
dc.title.alternative Home care model of the patient with cancer of the vulva after complete radiotherapy. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Najczęściej diagnozowanym nowotworem sromu jest rak płaskonabłonkowy. Choroba dotyczy głównie kobiet w starszym wieku. Znaczącą rolę w rozwoju tego nowotworu odgrywają czynniki środowiskowe. Wybór metody leczenia uzależniony jest od stopnia klinicznego zaawansowania nowotworu. Najczęściej w zaawansowanym stadium choroby optymalnym leczeniem jest radioterapia.Aktualnie radioterapia jest stosowana jako przygotowanie do operacji lub leczenie samodzielne u chorych nie kwalifikujących się do zabiegu operacyjnego. Stosuje się wówczas radioterapie paliatywną.Celem pracy było rozpoznanie problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych w środowisku domowym chorej z rakiem sromu po zakończonej radioterapii.Praca składa się z 3 części. W części pierwszej zaprezentowano kliniczną postać raka sromu. Zdefiniowano czym jest rak sromu, przedstawiono epidemiologię, opisano objawy, metody diagnozowania i leczenia nowotworu sromu oraz możliwe powikłania leczenia metodą radioterapii. Część druga stanowi metodologię badań własnych. W części trzeciej przedstawiono założenia modelu opieki pielęgniarskiej według C. Roy oraz możliwe problemy zdrowotne chorych z rakiem sromu leczonych radioterapią przebywających w środowisku domowym.W niniejszej pracy przedstawiono 13 najczęściej występujących problemów zdrowotnych, określono cele opieki i zaproponowano ich rozwiązania. Praca ta ma na ułatwić pracę pielęgniarkom opiekującym się chorymi z tą jednostką chorobową. pl
dc.abstract.en Squamous-cell carcinoma is the most commonly diagnosed cancer of the vulva. The disease affects mainly older women. Environmental factors play a significant role in the development of this type of cancer. The choice of treatment depends on the clinical stage of tumor.Most often radiotherapy is the optimum treatment in the advanced stage of the disease Currently, radiotherapy is used as preparation for surgery or treatment on patients who are not eligible for surgery. Palliative radiotherapy is then applied.The aim of this study was to identify health and care problems in home environment of patient who suffered from vulva cancer after completed radiotherapy.The thesis consists of 3 parts. The first part presents the clinical form of vulva cancer. Defined what is cancer of the vulva, presensted epidemiology, symptoms, methods of diagnosis and treatment of vulvar cancer and possible complications of treatment using radiotherapy. The second part includes methodology of my own research. The third part presents the assumptions of the model of nursing care by C. Roy and possible health problems of patients with vulvar cancer patients treated with radiotherapy staying in home environmentThesis describes the 13 of the most common health problems, sets goals of care and proposes solutions to these problems. The study aim to facilitate the work of nurses taking care of patients who suffer for vulva cancer. pl
dc.subject.pl rak sromu, radioterapia, model opieki pl
dc.subject.en vulvar cancer, radiotherapy, model of care pl
dc.contributor.reviewer Kuźmicz, Ilona pl
dc.contributor.reviewer Chmiel, Izabela [SAP20002289] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96640-129848 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)