Jagiellonian University Repository

Status i rola farmaceuty w procesie leczenia

pcg.skipToMenu

Status i rola farmaceuty w procesie leczenia

Show full item record

dc.contributor.advisor Bosek, Leszek [SAP11020265] pl
dc.contributor.author Folusz, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:21:55Z
dc.date.available 2020-07-26T13:21:55Z
dc.date.submitted 2015-06-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203836
dc.language pol pl
dc.title Status i rola farmaceuty w procesie leczenia pl
dc.title.alternative Status and role of pharmacist in treatment process pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca ma na celu wskazanie roli, jaką przepisy obowiązującego prawa wyznaczają farmaceucie w procesie leczenia oraz odpowiedź na pytanie o specyfikę tego zawodu. Rozważania służą również wskazaniu czy wprowadzenie ustawy zawodowej jest możliwe i  zasadne w odniesieniu do zawodu farmaceuty.Praca wskazuje tło historyczne jako wniosek o kształtowaniu się zawodu farmaceuty drogą ewolucji. Następnie zostają omówione regulacje unijne, odnoszące się do zawodu farmaceuty. Praca obejmuje charakterystykę zawodu farmaceuty jako zawodu regulowanego, zawodu medycznego i zawodu zaufania publicznego. Główną ideę pracy stanowi omówienie roli farmaceuty w procesie leczenia pacjenta poprzez wskazanie i analizę czynności fachowych, w których ta rola jest lub powinna być szczególnie zauważalna. W ostatnim rozdziale zostaje przedstawiony projekt ustawy o zawodzie farmaceuty z 2007 roku, nad którym prace legislacyjne przerwano. Praca ma na celu omówienie postanowień projektu i ich ocenę. Całość rozważań w pracy prowadzi do odpowiedzi na pytanie o specyfikę zawodu i zasadność wprowadzania ustawy o zawodzie. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis is to present how legal regulations in force determine the role of pharmacist in treatment process and characterize of this profession. Considerations should point if bringing the pharmacist profession act in force is possible and purposeful.The thesis presents historical background to prove that profession of pharmacist evolved throughout history. Next the status of pharmacist in European Union law is described. The thesis includes characteristics of profession of pharmacist as a regulated profession, medical profession and profession of public trust. Main idea of the thesis is to present the role of pharmacist in treatment process by indication and analysis of professional duties, where that role is or should be particularly significant. The last chapter presents bill of pharmacist profession act from 2007, which finally did not come into force. The aim of the thesis is to review provisions of this bill and appraise them. All considerations shoud give an answer to the questions concerning characteristics of profession and purposefulness of bringing the pharmacist profession act into force. pl
dc.subject.pl farmaceuta, zawód medyczny, zawód regulowany, opieka zdrowotna pl
dc.subject.en pharmacist, medical profession, regulated profession, health care pl
dc.contributor.reviewer Bosek, Leszek [SAP11020265] pl
dc.contributor.reviewer Sroka, Tomasz pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96363-113388 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)