Jagiellonian University Repository

Historia Struktura i Standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy

pcg.skipToMenu

Historia Struktura i Standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy

Show full item record

dc.contributor.advisor Lankosz, Kazimierz [SAP11015876] pl
dc.contributor.author Wieczorek, Rafał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:03:04Z
dc.date.available 2020-07-26T12:03:04Z
dc.date.submitted 2015-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202605
dc.language pol pl
dc.title Historia Struktura i Standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy pl
dc.title.alternative History Structure and Standards of The International Labour Organization pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Swoją pracę dyplomową poświęciłem historii, strukturze i standardom Międzynarodowej Organizacji Pracy. Stąd też tytuł pracy, jak sądzę w pełni oddający jej treść. Pierwszy rozdział traktuje o historii Organizacji uznając, że bez przedstawienia jej genezy, dalsze wyjaśnienia dotyczące zasad funkcjonowania, pozbawione będą właściwego oparcia. Dlatego, rozdział ten traktuje o historii MOP, od momentu jej powstania aż do czasów współczesnych. Szczególny nacisk położyłem na przekształcenia społeczno – gospodarcze, które były bezpośrednio związane z powstaniem Organizacji. Analizując kolejne okresy funkcjonowania, przytaczałem i pokrótce opisywałem kluczowe dokumenty przyjmowane w ramach MOP.W rozdziale drugim wyjaśniam unikatowy skład Organizacji, będący wyrazem pełnej realizacji zasady trójstronności, polegającej na trójstronnym składzie każdej reprezentacji krajowej, delegowanej na sesje MOP. Ponadto opisuję skład i zasady funkcjonowania organów wewnętrznych Organizacji.W kolejnym, trzecim rozdziale skupiam się na procesie uchwalania najważniejszych aktów prawnych MOP tj. Konwencji i Zaleceń. Następnie wskazuję mechanizmy kontrolne, pozwalające na stałe monitorowanie przestrzegania przez państwa członkowskie przyjętych przez siebie standardów. Najważniejszym elementem tej części pracy jest wyjaśnienie znaczenia i dokładna analiza tzw. Konwencji fundamentalnych, które miały największe znaczenie dla poprawy ochrony praw pracowniczych. Opisując je, starałem się przytaczać przykłady wskazujące na praktyczne zastosowanie przyjętych zmian.Ponadto, przedstawiłem krótką analizę porównawczą standardów MOP z zapisami innych powszechnie uznanych dokumentów międzynarodowych.Ostatni rozdział w całości dotyczy relacji MOP i Polski, od momentu powstania Organizacji, która zbiegła się w czasie z powrotem na arenę międzynarodową naszego państwa, do czasów obecnych. Dużo uwagi poświęcam szczególnie sytuacji PRL w okresie stanu wojennego oraz wynikających z tego napięciach w relacjach z Organizacją. Ostatnim elementem jest ocena wpływu standardów MOP na polskie prawo pracy oraz jej udział w przygotowaniu polskiego ustawodawstwa na wyzwania wynikające z procesu akcesji Polski do Unii Europejskiej. pl
dc.abstract.en The M.A Thesis entitled “The International Labour Organization” is devoted to the history, structure and standards of the organization mentioned above, hence the title of the Thesis. The author is convinced that the title of the work wholly depicts its content. Assuming that without presenting the history of the International Labour Organization, further explanation of its principles of operation would have been deprived of proper support, the first chapter is dedicated to the history of International Labour Organization since its establishment until modern times. The author wanted particularly to emphasize socio-economic transformations which were directly connected with foundation of the Organization. Making the analysis of subsequent periods of functioning of the Organization, the author read and shortly described key documents adopted in the framework of the International Labour Organization. In the second chapter the author explains the unique composition of the Organization which is an expression of the full implementation of the principle of tripartism involving tripartite compositions of each national representation delegated to ILO sessions. In addition, it describes the composition and functioning of the internal organs of the Organization. In the third chapter the author focuses on the process of enacting the most important legal acts of ILO that is Conventions and Recommendations. Then he points out at control mechanisms that allow to monitor permanently if all the countries observe previously enacted laws. The most important part of this chapter is the explanation of the meaning and accurate analysis of so called Fundamental Conventions that played significant role in improving protection of worker’s rights. While describing them the author tried to cite examples that clearly show practical application of introduced changes. Moreover, the author presented a short comparative analysis of standards of International Labour Organization with records of other commonly recognized international documents. The last chapter presents the relationship between International Labour Organization and Poland since the date of foundation of the Organization, which coincided with the return of our country to the International arena, until modern times. A lot of attention was especially devoted to Polish People’s Republic in the period of martial law and tensions between Organization and Poland arising from that situation. The last component of this M.A. Paper is an assessment of impact of International Labour Organization’s standards on the Polish labour law and its participation in the preparation of Polish legislation to the challenges arising from the process of accession Poland to the European Union. pl
dc.subject.pl Międzynarodowa Organizacja Pracy; Konwencje i Zalecenia; Międzynarodowe Biuro Pracy; Konwencje Fundamentalne pl
dc.subject.en The International Labour Organization; Conventions and Recommendations; International Labour Office; Fundamental Conventions pl
dc.contributor.reviewer Lankosz, Kazimierz [SAP11015876] pl
dc.contributor.reviewer Kuźniak, Brygida [SAP11016701] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95077-97879 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)