Jagiellonian University Repository

ADMINISTRACJA WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE II RP

pcg.skipToMenu

ADMINISTRACJA WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE II RP

Show full item record

dc.contributor.advisor Malec, Dorota [SAP11012331] pl
dc.contributor.author Błach, Paweł pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:18:23Z
dc.date.available 2020-07-25T05:18:23Z
dc.date.submitted 2014-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199819
dc.language pol pl
dc.title ADMINISTRACJA WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE II RP pl
dc.title.alternative Military administration at the term of The Second Polish Republic pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl We wstępie tej pracy magisterskiej autor przedstawia zarys problemu, który później omawia w zasadniczej części publikacji. W zasadzniczej częsci pracy przedstawiony zostaje ogół administracji wojskowej w okresie II Rzeczpospolitej. Pierwszy rozdział zawiera krótką genezę administracji w okresie niepodległości oraz rolę Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu. Kolejny rozdział przedstawia Ministerstwo Spraw Wojskowych jego zamiany, kompetencje i organy mu podległe. Kolejny temat związany jest z naczelnymi władzami Wojska Polskiego, którymi były Sztab Generalny, a następnie Sztab Główny oraz Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych. Analogicznie do poprzedniego rozdziału opisana jest również terenowa administracja wojskowa. Były to wojskowe okręgi administracyjne. W ostatniej części ukazana będzie struktura służb podległych wojsku ich rola i zadania pełnione przez poszczególne z nich. W podsumowaniu zawarte zostały wnioski. pl
dc.abstract.en In the introduction of this Master’s thesis, the author sketches out the problem he discusses further in the proper part of the paper. In the main part of thesis described all military administration at the term of The Second Polish Republic. First chapter include the short history of administration during the independece and the role of the Military Commission of the Temporary Cuncil of State. Next chapter describes Ministry of Military Affairs, its changes, competences and subservient institutions. Next topic is conected with supreme authorities of Polish Army, wchich was General Staff and later Main Staff and General Inspector of Armed Forces. Analogously to previous part there are described dependent local military administration. It was district military administration. In the end there will be present the structure of services subservient to army, their role and mission fulfilled by all of them. In the summary, there are conclusions. pl
dc.subject.pl administracja wojsko II Rzeczpospolita pl
dc.subject.en military administration Second Polish Republic pl
dc.contributor.reviewer Cichoń, Paweł [SAP11018106] pl
dc.contributor.reviewer Malec, Dorota [SAP11012331] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91630-166133 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)