Jagiellonian University Repository

Ocena narażenia narządów krytycznych obszaru miednicy podczas radioterapii stercza w zależności od wybranej techniki napromieniania

pcg.skipToMenu

Ocena narażenia narządów krytycznych obszaru miednicy podczas radioterapii stercza w zależności od wybranej techniki napromieniania

Show full item record

dc.contributor.advisor Łątka, Kazimierz [SAP11007627] pl
dc.contributor.author Hydzik, Adam pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:18:56Z
dc.date.available 2020-07-25T04:18:56Z
dc.date.submitted 2014-09-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198887
dc.language pol pl
dc.title Ocena narażenia narządów krytycznych obszaru miednicy podczas radioterapii stercza w zależności od wybranej techniki napromieniania pl
dc.title.alternative Exposure assessment of critical organs of the pelvic region during radiotherapy of the prostate depending on the selected irradiation techinque pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Znaczący wzrost liczby zachorowań na nowotwory przyczynia się do zintensyfikowania prac mających na celu doskonalenie obecnie funkcjonujących technik radioterapeutycznych. W pracy dokonano porównania planów leczenia nowotworów prostaty skonstruowanych dla dwóch metod teleradioterapii; IMRT (ang. Intensity Modulated Radiation Therapy) oraz techniki łukowej RapidArc. Kluczowym narzędziem porównawczym była zaawansowana analiza statystyczna histogramów DVH (ang. Dose-Volume Histogram) uzyskanych z planów leczenia 48 pacjentów Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi. Przeprowadzone badania wykazały obecność istotnych statystycznie różnic między technikami w ochronie narządów krytycznych obszaru miednicy, zwłaszcza w obszarze pęcherza moczowego. Niniejsza praca stanowi podstawę do dalszych badań, mających na celu uzupełnienie teoretycznych założeń wynikających z planów leczenia o efekty kliniczne uzyskane po wykonaniu zabiegów z użyciem opisywanych technik radioterapeutycznych. pl
dc.abstract.en Significant increase in the incidence of cancer contributes to the intensification of developments aimed at improving the currently employed radiotherapy techniques. In the study, a comparison was made between treatment plans of prostate cancer designed for two teleradiotherapy methods, IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) and the RapidArc technique. The key comparison tool was advanced statistical analysis of Dose-Volume Histograms (DVH) obtained from the treatment of 48 patients at the Regional Oncology Centre in Lodz. The research conducted revealed statistically significant differences between the techniques in the protection of critical organs of the pelvic region, particularly in the region of the urinary bladder. The present study provides basis for further research aimed at supplementing the theoretical assumptions resulting from the treatment plans with clinical effects achieved after performing procedures using the described radiotherapy techniques. pl
dc.subject.pl IMRT, Technika łukowa, RapidArc, VMAT, nowotwór prostaty pl
dc.subject.en IMRT, RapidArc, VMAT, prostate cancer pl
dc.contributor.reviewer Łątka, Kazimierz [SAP11007627] pl
dc.contributor.reviewer Dziedzic-Kocurek, Katarzyna [SAP13903118] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90635-96085 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy fizyka medyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)