Jagiellonian University Repository

Biskup w gminie chrześcijańskiej w okresie Ojców Apostolskich

pcg.skipToMenu

Biskup w gminie chrześcijańskiej w okresie Ojców Apostolskich

Show full item record

dc.contributor.advisor Stachura, Michał [SAP11017229] pl
dc.contributor.author Kot, Przemysław pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:42:06Z
dc.date.available 2020-07-25T03:42:06Z
dc.date.submitted 2014-09-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198309
dc.language pol pl
dc.title Biskup w gminie chrześcijańskiej w okresie Ojców Apostolskich pl
dc.title.alternative Bishop in the Christian community during the period of the Apostolic Fathers pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca przedstawia rolę biskupa w gminie chrześcijańskiej w okresie Ojców Apostolskich. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy przedstawia terminologię używaną przez Ojców Apostolskich do określania członków hierarchii kościelnej. Przed rozpoczęciem rozważań na temat pozycji biskupa w gminie chrześcijańskiej należy zdefiniować kogo uważano za biskupa w I i II wieku. Następny rozdział zostanie poświęcony ogólnym zasadom sprawowania urzędu biskupa. Obecnie istnieje zbiór prawa kościelnego, który ściśle definiuje i tłumaczy wszelkie zagadnienia prawne związane z pełnieniem urzędów kościelnych. Nie posiadamy podobnego kodeksu dla pierwszych dwóch wieków istnienia chrześcijaństwa, najprawdopodobniej w ogólne takiego zbioru nie było, co nie znaczy, że nie obowiązywały powszechnie przyjęte zasady sprawowania funkcji biskupa. Kolejne dwa rozdziały zostaną poświęcone funkcji biskupa wewnątrz gminy oraz zadaniom biskupa w utrzymywaniu kontaktów ze światem zewnętrznym. W pierwszym przypadku zostanie przedstawiona rola biskupa w pełnieniu powinności religijnych oraz administracyjnych. Reprezentowanie gminy przez biskupa ze światem zewnętrznym można podzielić na dwie kategorie. Kontakty z innymi gminami chrześcijańskim oraz na kontakty ze światem pogańskim. Ostatni rozdział będzie próbą przedstawienia pracy biskupa w gminie chrześcijańskiej, w takim stopniu w jakim pozwalają na to dostępne źródła, z perspektywy samego biskupa na przykładzie gminy w Smyrnie i biskupa Polikarpa. pl
dc.abstract.en This paper presents the role of the bishop in the Christian community during the period of the Apostolic Fathers. The paper consists of five chapters. The initial chapter describes the terminology used by the Apostolic Fathers  in reference to members of the church hierarchy. Preceding any discussion concerning the position of the bishop in the Christian community, the issue of who was considered to be a bishop in the first and second century must be examined. The next chapter is devoted to the general principles of the office of bishop. Currently in existence is a collection of ecclesiastical laws, which strictly defines and explains all the legal issues associated with the exercise of ecclesiastical offices. No such code has been noted for the first two centuries of Christianity.  In all probably such a collection never existed, which does not mean that the generally accepted principles of the office of bishop did not apply. The subsequent two chapters examine the function of the bishop within his community and his responsibilities in maintaining contact with the outside world. In the first case the role of the bishop in the performance of religious and administrative duties is examined. The bishop's representative functions outside his community can be divided into two categories: maintaining contacts with other Christian communities and contacts within the pagan world. The final chapter attempts to present the work of the bishop within the Christian community, in so far as available sources allow, from the perspective of the bishop himself and taking reference to the bishop Polycarp and the municipality of Smyrna. pl
dc.subject.pl Ojcowie Apostolscy, biskup, wczesne chrześcijaństwo pl
dc.subject.en Apostolic Fathers, bishop, early Christianity pl
dc.contributor.reviewer Turlej, Stanisław [SAP11015075] pl
dc.contributor.reviewer Stachura, Michał [SAP11017229] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90015-145929 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.fieldofstudy antropologia historyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)