Jagiellonian University Repository

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE na przykładzie świadczeń rodzinnych

pcg.skipToMenu

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE na przykładzie świadczeń rodzinnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Świątkowski, Andrzej [SAP11005135] pl
dc.contributor.author Jezierska, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T00:59:36Z
dc.date.available 2020-07-25T00:59:36Z
dc.date.submitted 2014-09-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195884
dc.language pol pl
dc.title Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE na przykładzie świadczeń rodzinnych pl
dc.title.alternative Family benefits in the EU social security coordination pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca poświęcona jest problematyce koordynacji świadczeń rodzinnych w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ma na celu przedstawienie problemów, jakie pojawiają się lub mogą się pojawić w procesie stosowania tego skomplikowanego systemu poprzez szczegółową analizę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, polskich sądów, a także poglądów doktryny. Unijne przepisy i praktyka są także przedstawiane z punktu widzenia podstawowych zasad unijnego prawa pracy, czyli swobody przemieszczania się pracowników czy zakazu dyskryminacji ze względu na przynależność państwową.W pierwszej części przedstawione zostały wstępne zagadnienia, poprzez analizę systemu źródeł prawnych i określenie desygnatów kluczowych dla pracy pojęć. W tej części dokonana została także analiza porównawcza wybranych świadczeń rodzinnych w dwóch państwach członkowskich UE: Polsce i Francji. Część druga jest poświęcona szczegółowym zasadom, regulującym omawiany system. Pierwszy rozdział prezentuje regulacje ogólne, drugi te dotyczące wyłącznie świadczeń rodzinnych. Na końcu, omówione zostało praktyczne zastosowanie unijnych zasad koordynacji w rozporządzeniach wykonawczych i polskiej praktyce. pl
dc.abstract.en The master's thesis is dedicated to the coordination of family benefits as a part of the EU social security coordination. The main purpose of the paper is to present problems that occur or may occur while applying this complicated system. The author analyses in detail jurisprudence of Court of Justice as well as Polish jurisprudence. EU law and practice are presented in view of basic rules of EU social law such as free movement of workers and prohibition of discrimination on grounds of nationality.The first part of the thesis concerns basic issues, such as sources of law and explanation of the most essential notions. The author also compares family benefits' systems in two EU countries: Poland and France.The first chapter of the second part is dedicated to general rules of coordination of social security systems. Chapter two presents rules which are specific to family benefits. In the end, there is a presentation of application of these rules in practice, by analysing implementing regulation and Polish legal rules concerning coordination of family benefits. pl
dc.subject.pl koordynacja, zabezpieczenie społeczne, świadczenia rodzinne, swobodny przepływ pracowników , równe traktowanie pl
dc.subject.en coordination, social security, family benefits, free movement of workers, equal treatment pl
dc.contributor.reviewer Baran, Krzysztof [SAP11012336] pl
dc.contributor.reviewer Świątkowski, Andrzej [SAP11005135] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87320-111529 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)