Jagiellonian University Repository

Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego na tle podejścia interkulturowego.

pcg.skipToMenu

Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego na tle podejścia interkulturowego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Horbatowski, Piotr [SAP11015816] pl
dc.contributor.author Sakowska, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T21:40:33Z
dc.date.available 2020-07-24T21:40:33Z
dc.date.submitted 2013-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192771
dc.language pol pl
dc.title Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego na tle podejścia interkulturowego. pl
dc.title.alternative Popular culture in teaching Polish as a foreign language in intercultural approach. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przedstawienie dotychczasowych teorii i osiągnięć glottodydaktyki polskiej oraz zagranicznej w odniesieniu do nauczania kultury polskiej. Punktem wyjścia podjętych rozważań jest podejście interkulturowe w nauczaniu języków obcych, które z kolei stanowi tło dla omówienia teorii i programów związanych z nauczaniem kultury polskiej i realioznawstwa. Głównym założeniem pracy jest ukazanie, jak istotne jest wprowadzenie na lektorat języka polskiego jako obcego elementów kultury popularnej, która współcześnie umożliwia uczącym się języka polskiego doznania autentycznego doświadczenia kulturowego. Zanalizowano takie formy kultury popularnej jak literatura, piosenka, komiks oraz Internet (media społecznościowe, blogi), wskazując na ich praktyczne zastosowanie na lektoracie polskiego. Pracę wieńczą propozycje lekcji. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to present the current theories and achievements of teaching Polish as a foreign language. The starting point for discussion is the intercultural approach taken in language teaching, which in turn provides the backdrop for the discussion of theories and programs related to the teaching of Polish culture and the special fields. The main idea is to show how important it is to introduce elements of popular culture in the Polish language classes for foreigners, which today enables language learners to experience authentic Polish culture. In the paper such forms of popular culture are analyzed as: popular literature, song, comic books and the Internet (social media, blogs), showing their practical application in the Polish language course. pl
dc.subject.pl kultura popularna, glottodydaktyka polonistyczna, realioznawstwo, kultura polska pl
dc.subject.en popular culture, language pedagogy, area studies, polish culture pl
dc.contributor.reviewer Gębal, Przemysław E. [SAP11019908] pl
dc.contributor.reviewer Horbatowski, Piotr [SAP11015816] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83303-97798 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)