Jagiellonian University Repository

Analiza fizykochemiczna wód i osadów dennych Potoku Olczyskiego w Zakopanem.

pcg.skipToMenu

Analiza fizykochemiczna wód i osadów dennych Potoku Olczyskiego w Zakopanem.

Show full item record

dc.contributor.advisor Meus, Marek [SAP11006201] pl
dc.contributor.author Dobosz, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:23:41Z
dc.date.available 2020-07-14T21:23:41Z
dc.date.submitted 2011-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171394
dc.subject.other Analiza fizykochemiczna, Potok Olczyski, Zakopane pl
dc.title Analiza fizykochemiczna wód i osadów dennych Potoku Olczyskiego w Zakopanem. pl
dc.title.alternative Physico-chemical analysis of water and precipitate of bottom Potok Olczyski in Zakopane pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.en The thesis consists two parts. The first consists concept of water, explains surface water, groundwater pollution and characterize ions included in a mountain torrents. Also this part presents short review of Zakopane, where samples were made. This city is describe in general in respect of natural conditions like for example: topographical feature, geological structure, hydrographic chain. This part consists information about Potok Olczyski, where the samples and precipitate of bottom was charged for an analysis and potential pollution sources. The second part shows places of samples, technique of making samples and methodology of experience. Also presents results of signs of water: marker Chemical Oxygen demand, measurement of pH, hardness of water, sings of content ions of magnesium, calcium ( classical method), nitrate (V), chloride, surfate (VI) and results for signs precipitate of bottom of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons ( chromatography method) content in scales and graphics. pl
dc.abstract.other Praca licencjacka składa się z dwóch części. W pierwszej części literaturowej przedstawiono zagadnienia dotyczące wody, wyjaśniono czym są wody powierzchniowe i zanieczyszczenia wód, a także scharakteryzowano poszczególne jony wchodzące w skład wód potoków górskich. Ponadto w części teoretycznej przedstawiono krótką charakterystykę miasta Zakopane, w którym zostały przeprowadzone badania. Miejscowość ta została opisana głównie pod względem warunków przyrodniczych takich jak np. rzeźba terenu, budowa geologiczna, sieć hydrograficzna. W części literaturowej zawarto także informacje dotyczące samego Potoku Olczyskiego, z którego pobierano wodę i osady denne do analizy oraz potencjalnych źródeł skażenie dla tego potoku.W części drugiej doświadczalnej przedstawiono miejsca poboru prób, technikę poboru i metodykę wykonanych doświadczeń. Wyniki przeprowadzonych oznaczeń dla wód: oznaczenie ChZT, pomiar pH, oznaczenie twardości wody, oznaczenie zawartości jonów magnezu, wapnia (metody klasyczne) oraz jonów azotanowych(V), chlorkowych i siarczanowych(VI), a także dla osadów dennych wyniki oznaczeń zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych ( metody chromatograficzne) zaprezentowano w postaci tabel i wykresów. pl
dc.subject.en Physico-chemical analysis, Potok Olczyski , Zakopane pl
dc.contributor.reviewer Witek, Ewa [SAP11006613] pl
dc.contributor.reviewer Meus, Marek [SAP11006201] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-56993-96711 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy ochrona środowiska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)