Jagiellonian University Repository

Cechy strategii relacyjnych : wyniki badań eksperckich

pcg.skipToMenu

Cechy strategii relacyjnych : wyniki badań eksperckich

Show full item record

dc.contributor.author Czakon, Wojciech [SAP14018264] pl
dc.date.accessioned 2020-03-25T12:51:22Z
dc.date.available 2020-03-25T12:51:22Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1899-3192 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/152467
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Cechy strategii relacyjnych : wyniki badań eksperckich pl
dc.title.alternative Relational strategies features : experts' views pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 74-83 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 82-83 pl
dc.identifier.weblink https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/116989/edition/63162 pl
dc.abstract.pl Artykuł podejmuje problem definiowania strategii relacyjnej. W celu opracowania wymiarów konstruktu strategii relacyjnej dokonano przeglądu literatury dla skonfigurowania pytań otwartych, zadanych celowo dobranej grupie 20 ekspertów. Analiza semantyczna i logiczna uzyskanych odpowiedzi pozwala sformułować tezę o istnieniu odrębnego typu strategii, tj. strategii relacyjnej. Eksperci w przeważającej mierze wskazują, że strategie relacyjne można opisywać w oparciu o cechy relacji międzyorganizacyjnych, instrumentalnych w osiąganiu celów strategicznych. Wyróżniają je cztery cechy: różnorodność, trwałość, oryginalność oraz stopień sformalizowania. pl
dc.abstract.en This study aims at providing an operational definition of the relational strategy construct. Based on a literature review a theoretically framed open-questions survey was administered to 20 purposefully selected experts. Content and logical analysis support the view that relational strategies are a separate type among the set of available strategies. Experts vastly support the view that relational strategies can be described through the strategic attributes of interorganizational relationships, seen here as instrumental in achieving strategic goals. Four dimensions seem to be distinctive: heterogeneity, durability, originality and formalization. pl
dc.subject.pl strategia pl
dc.subject.pl relacje międzynarodowe pl
dc.subject.pl strategia relacyjna pl
dc.subject.pl atrybuty pl
dc.subject.pl eksperci pl
dc.subject.en strategy pl
dc.subject.en interorganizational relationships pl
dc.subject.en relational strategy pl
dc.subject.en attributes pl
dc.subject.en experts pl
dc.description.number 538 pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.identifier.doi 10.15611/pn.2018.538.05 pl
dc.identifier.eissn 2392-0041 pl
dc.title.journal Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-20 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska