Jagiellonian University Repository

Od sekularyzacji do powrotu religii na scenę publiczną : trendy rozwojowe światowej socjologii religii z uwzględnieniem dorobku lubelskiej szkoły socjologii religii w Polsce

pcg.skipToMenu

Od sekularyzacji do powrotu religii na scenę publiczną : trendy rozwojowe światowej socjologii religii z uwzględnieniem dorobku lubelskiej szkoły socjologii religii w Polsce

Show full item record

dc.contributor.author Borowik, Irena [SAP11013188] pl
dc.date.accessioned 2020-03-13T11:34:58Z
dc.date.available 2020-03-13T11:34:58Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0137-4176 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151778
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title Od sekularyzacji do powrotu religii na scenę publiczną : trendy rozwojowe światowej socjologii religii z uwzględnieniem dorobku lubelskiej szkoły socjologii religii w Polsce pl
dc.title.alternative From secularization to the return of religion to public life : word trends in developments of sociology of religion with attention to the role of Lublin school of sociology of religion in Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 93-110 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 109 pl
dc.identifier.weblink https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/8256/8173 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia kluczowe etapy rozwoju socjologii religii, a na tym tle prezentowane jest znaczenie badań naukowych w tym zakresie, prowadzonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pierwszą fazę rozwoju prezentują klasycy socjologii religii, Emilé Durkheim i Max Weber, których zręby rozumienia religii są wkomponowane w całościowe wizje społeczeństwa. Oni też w swoich teoriach zawarli przesłanki dla rozumienia sekularyzacji, które były rozwijane przez następne pokolenia socjologów religii. Autorka stawia tezę, że teorie sekularyzacji i dyskusje wokół niej były ważnym elementem powstania nowych teorii, w tym ważnej koncepcji religii publicznej José Casanovy. Na tle światowych trendów w rozwoju socjologii religii zaprezentowane są osiągnięcia socjologów pracujących na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, których dorobek badawczy i publikacyjny zyskał miano lubelskiej szkoły socjologii religii. Wśród nich szczególnie zasłużyli się ks. Franciszek Mirek, ks. Józef Majka, ks. Władysław Piwowarski i ks. Janusz Mariański, których najważniejsze zasługi są w artykule omówione, na tle rozwoju dyscypliny w Polsce. pl
dc.abstract.en The article present crucial points in development of sociology of religion, and the role of re-search conducted at Catholic University of Lublin is presented at this background. The first faze is presented by achievements of classics in the field, Emilé Durkheim i Max Weber, who their un-derstanding of religion implemented to the holistic concepts of society. They also in their theories observed some elements of secularization process, that later were developed by the next generations of sociologists of religion. Author thesis is that theories of secularization were formative for development of the reflection on the changing social role of religion and had an impact on further theories of religion, including the influential concept of José Casanova about the return of religion to public life. The role of sociologist from the Catholic University of Lublin, known as school of sociology of religion from Lublin, is presented on this background. Achievements of the main figures, such as fr. Franciszek Mirek, fr. Józef Majka, fr Władysław Piwowarski and fr. Janusz Mariański, with taking into account influence of their research on sociology of religion in Poland pl
dc.subject.pl socjologia religii pl
dc.subject.pl socjologia religii w Polsce pl
dc.subject.pl lubelska szkoła socjologii religii pl
dc.subject.pl klasycy socjologii religii pl
dc.subject.pl sekularyzacja pl
dc.subject.pl religia publiczna pl
dc.subject.en sociology of religion pl
dc.subject.en sociology of religion in Poland pl
dc.subject.en Lublin school of sociology of religion pl
dc.subject.en classics of sociology of religion pl
dc.subject.en secularization pl
dc.subject.en public religion pl
dc.description.volume 11 (47) pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.18290/rns.2019.47.4-5 pl
dc.identifier.eissn 2544-5812 pl
dc.title.journal Roczniki Nauk Społecznych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-24 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.identifier.project OPUS7 (UMO-2014/13/B/HS6/03311) pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa