Jagiellonian University Repository

Infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

pcg.skipToMenu

Infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

Show full item record

dc.contributor.author Kosowski, Bogdan [SAP14012226] pl
dc.date.accessioned 2020-03-04T14:44:27Z
dc.date.available 2020-03-04T14:44:27Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2657-8808 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150979
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa narodowego pl
dc.title.alternative Critical Infrastructure in the national security system pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 132-141 pl
dc.description.additional Publ. rec. Przypisy. Bibliogr. s. 141 pl
dc.identifier.weblink https://sft.cnbop.pl/pdf/SFT-Vol.-54-Issue-2-2019-pp.-132-141.pdf pl
dc.abstract.pl Przedstawienie powiązań wynikających z uregulowań prawnych wpływających na efektywność ochrony infrastruktury krytycznej będącej elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. Za cel pomocniczy przyjęto analizę historyczną obrazującą proces tworzenia infrastruktury krytycznej we współczesnej formie na świecie oraz w Polsce. Artykuł został opracowany na podstawie zasad teorii funkcjonalizmu i przy wykorzystaniu analizy literatury, przeprowadzonych rozmów eksperckich i obserwacji uczestniczącej w organizowanych Forach Infrastruktury Krytycznej. Zastosowano także wnioskowanie i dedukcję, co pozwoliło na wskazanie kierunków poprawy funkcjonowania ochrony infrastruktury krytycznej w aspekcie współdziałania instytucjonalnego oraz wpływu infrastruktury na system bezpieczeństwa narodowego. Eliminacja słabych stron ochrony infrastruktury krytycznej przyczynkiem do likwidacji słabego ogniwa systemu bezpieczeństwa narodowego w kontekście oceny efektywności i sprawności systemu bezpieczeństwa narodowego. Zachodzi potrzeba tworzenia czytelnego prawa oraz konieczność integracji podmiotów bezpieczeństwa w aspekcie współdziałania instytucjonalnego w ramach ochrony infrastruktury krytycznej. Jest to związane z tym, że w organizacji, będącej szczególną formą działań zespołowych, często spotykamy się z chaosem potęgowanym rozwiązaniami tym bardziej nietrafionymi, im mniej znany jest mechanizm powstawania zakłócających czynników. Doświadczamy wtedy jedynie konsekwencji ich oddziaływania, reagując stosownie do zaistniałych okoliczności. pl
dc.abstract.en To present relationships resulting from legal regulations impacting the effectiveness of critical infrastructure protection, which is a part of the national security system. An auxiliary objective was a historical analysis illustrating the process of creating critical infrastructure in a modern form in the world and in Poland. Article is based on the principles of functionalism theory and using literature analysis, expert interviews, participating observation in the organised Critical Infrastructure Forums, inference and deduction. This made it possible to identify the directions for improving the functioning of critical infrastructure protection in terms of institutional cooperation and the impact of infrastructure on the national security system. Removal of critical infrastructure protection vulnerabilities as a contribution to the elimination of a weak link in the national security system in the context of assessing the effectiveness and efficiency of the national security system. There is a need to create clear legislation and to integrate security entities in terms of institutional cooperation in the protection of critical infrastructure. This is related to the fact that in an organisation, which is a particular form of team activities, we often encounter chaos intensified by solutions which are the more inaccurate, the less the formation mechanism of disturbing factors is known. Then we experience only the consequences of their impact, responding according to the circumstances. pl
dc.subject.pl infrastruktura krytyczna pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo narodowe pl
dc.subject.pl ochrona infrastruktury pl
dc.subject.pl informacje niejawne pl
dc.subject.pl zarządzanie bezpieczeństwem pl
dc.subject.pl sprawność i efektywność działania pl
dc.subject.en critical infrastructure pl
dc.subject.en national security pl
dc.subject.en infrastructure protection pl
dc.subject.en classified information pl
dc.subject.en security management pl
dc.subject.en efficiency and effectiveness of operations pl
dc.description.volume 54 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.12845/sft.54.2.2019.10 pl
dc.identifier.eissn 2658-0810 pl
dc.title.journal Safety & Fire Technology pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-02 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa