Jagiellonian University Repository

Development of tourism : barriers to shaping and recommendations for further research

Development of tourism : barriers to shaping and ...

Show full item record

dc.contributor.author Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.contributor.author Puciato, Daniel pl
dc.contributor.author Borys, Tadeusz pl
dc.date.accessioned 2020-02-24T09:13:02Z
dc.date.available 2020-02-24T09:13:02Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1895-6912 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/149781
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Development of tourism : barriers to shaping and recommendations for further research pl
dc.title.alternative Zachowania prośrodowiskowe w hotelach w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki : bariery i rekomendacje dla dalszych badań pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 157-170 pl
dc.description.additional W spisie treści na stronie czasopisma podano inny tytuł art.: Pro-environmental behaviours in hotels in the context of of sustainable development of tourism : barriers to shaping and recommendations for further research pl
dc.identifier.weblink http://ekorozwoj.pollub.pl/no28/r.pdf pl
dc.abstract.pl Głównymi celami poznawczymi artykułu są: ukazanie dotychczasowego dorobku dotyczącego badań nad zachowaniami prośrodowiskowymi w branży hotelarskiej, identyfikacja głównych barier kształtowania tego rodzaju zachowań oraz sformułowanie kierunków dalszych kierunków badań nad podjętą problematyką w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki. Główną metodą badawczą była systematyczna analiza literatury, lecz autorzy wykorzystali również wiedzę z własnych doświadczeń wynikających z przeprowadzania audytów jakości. Analiza dotychczas opublikowanych badań pozwoliła na identyfikację głównych barier kształtowania zachowań prośrodowiskowych w hotelach zarówno w układzie przedmiotowym (konkretnych działań i problemów), jak i podmiotowym (wszystkich osób, które powinny przejawiać zachowania prośrodowiskowe). W artykule omówiono różne teorie i modele wyjaśniające, w jaki sposób dochodzi do rozwoju zachowań prośrodowiskowych w hotelach. Na ich podstawie menedżerowie hotelowi będą mogli tworzyć własne programy edukacyjne, których celem będzie kształtowanie zachowań prośrodowiskowych. pl
dc.abstract.en The main cognitive objectives of this paper are the following: to present previous results and achievements in the field of research on pro-environmental behaviours in the hotel industry, to identify major barriers to the shaping of such behaviours, and to specify directions of further research on this topic in the context of sustainable tourism development. The dominant research method used in this paper is a systematic analysis of the available literature on the subject, but the authors also use their own knowledge and experience resulting from conducted quality audits. An analysis of the previous publications in this topic allows the authors to identify the major barriers to the shaping of pro-environmental behaviours in hotels in both the objective dimension (concrete actions and problems) and the subjective dimension (all people who should manifest pro-environmental behaviours). The paper discusses various theories and models explaining the process of the occurrence and development of pro-environmental be-haviours in hotels. They can constitute a basis for hotel managers to create their own training programmes aimed at the shaping of pro-environmental behaviours. pl
dc.subject.pl hotel pl
dc.subject.pl zrównoważona turystyka pl
dc.subject.pl świadomość ekologiczna pl
dc.subject.pl zachowania prośrodowiskowe pl
dc.subject.pl interesariusze pl
dc.subject.en hotel pl
dc.subject.en sustainable tourism pl
dc.subject.en ecological awareness pl
dc.subject.en pro-environmental behaviours pl
dc.subject.en stakeholder pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.eissn 2080-1971 pl
dc.title.journal Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-02-07 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa