Jagiellonian University Repository

Methodologies of inspiratory muscle training techniques in obstructive lung diseases

pcg.skipToMenu

Methodologies of inspiratory muscle training techniques in obstructive lung diseases

Show full item record

dc.contributor.author Kaszuba, Marek [SAP20011389] pl
dc.contributor.author Śliwka, Agnieszka [SAP20013575] pl
dc.contributor.author Piliński, Rafał [SAP20007876] pl
dc.contributor.author Nowobilski, Roman [SAP20007395] pl
dc.contributor.author Włoch, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:07:54Z
dc.date.available 2020-01-17T10:07:54Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1427-9622 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145899
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Methodologies of inspiratory muscle training techniques in obstructive lung diseases pl
dc.title.alternative Metodologie treningu mięśni wdechowych w chorobach obturacyjnych układu oddechowego pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 49-57 pl
dc.abstract.pl Wstęp: Trening mięśni oddechowych (IMT) należy do niefarmakologicznych, nieinwazyjnych metod terapeutycznych, które mogą prowadzić do poprawy jakości życia pacjentów z chorobami układu oddechowego. Skuteczność IMT może zależeć od rodzaju urządzenia użytego do treningu oraz sposobu prowadzenia programu treningowego. Cele: Celem przeglądu było przedstawienie różnych technik i protokołów IMT stosowanych u pacjentów z obturacyjnymi chorobami płuc. Metody: W celu zidentyfikowania publikacji z ostatnich 5 lat potencjalnie kwalifikujących się do analizy przeszukano elektroniczne bazy MEDLINE i EMBASE. Szczegółowo przeanalizowano i opisano protokoły IMT stosowane w różnych pracach badawczych. Wyniki: W efekcie wyszukiwania w bazie danych zidentyfikowano 333 rekordy, z których 22 zostały włączone do ostatecznej analizy. Wszystkie finalnie włączone do przeglądu badania zrealizowano u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Protokoły IMT stosowane w badaniach różniły się rodzajem stosowanego urządzenia, czasem trwania programu treningowego, liczbą i czasem trwania sesji treningowych, początkowym obciążeniem oraz szybkością zmiany obciążenia podczas treningu. Wnioski: IMT jest stosowany głównie w badaniach nad pacjentami z POChP, a nie z astmą. Nie istnieje jeden zatwierdzony program treningowy dla IMT. Najczęściej stosowanym rodzajem IMT jest trening z obciążeniem progowym. Najbardziej rozpowszechnionymi urządzeniami do IMT są POWERbreath i Threshold IMT. Protokoły IMT wykorzystywane w badaniach naukowych są bardzo zróżnicowane. pl
dc.abstract.en Background: Inspiratory muscle training (IMT) is a non-pharmacological, non-invasive therapeutic method that can improve the quality of life in patients with obstructive lung diseases. The effectiveness of IMT may depends on the type of the device used in the training and the parameters of the training programme. Objectives: The aim of the review was to present different techniques and protocols of IMT used in patients with obstructive lung diseases. Methods: The MEDLINE and EMBASE were searched to identify the potentially eligible publications from the previous 5 years. The various protocols of IMT used in different studies were analyzed and described in detail. Results: A database search identified 333 records, of which 22 were included into the final analysis. All of the finally analyzed studies were conducted in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The protocols of IMT used in the studies differed in the type of the device used, the duration of the training program, the number and the duration of training sessions, the initial load, and the rate at which the load was changed during the training. Conclusions: IMT is used mainly in studies on patients with COPD and not with asthma. There is no one approved training programme for IMT. The most predominant type of IMT is a training with threshold loading. The most frequently used devices for IMT are POWERbreath and Threshold IMT. The protocols of IMT used in the studies are very diverse. pl
dc.subject.pl trening mięśni wdechowych pl
dc.subject.pl trening mięśni oddechowych pl
dc.subject.pl rehabilitacja pulmonologiczna pl
dc.subject.pl przewlekła obturacyjna choroba płuc pl
dc.subject.pl astma pl
dc.subject.en inspiratory muscle training pl
dc.subject.en respiratory muscle training pl
dc.subject.en pulmonary rehabilitation pl
dc.subject.en pulmonary disease pl
dc.subject.en chronic obstructive pl
dc.subject.en asthma pl
dc.description.volume 22 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 11 pl
dc.identifier.doi 10.5604/01.3001.0013.1474 pl
dc.identifier.eissn 1896-3250 pl
dc.title.journal Rehabilitacja Medyczna pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Fizjoterapii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 93817
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa