RUJ terms and conditions

POLITYKA GROMADZENIA

Instytucjonalne repozytorium cyfrowe Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ) tworzy się w celu agregowania dostępu i szerszego upowszechniania dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz promowania prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim badań naukowych i szerszej wymiany wiedzy z sektorem gospodarczym.

W RUJ gromadzone są cyfrowe wersje tekstów oficjalnie wydanych (preprinty, postprinty) lub materiały oryginalne cyfrowo, wcześniej niepublikowane.

Mogą to być w szczególności:

1) artykuły i rozprawy naukowe, książki;

2) prace doktorskie;

3) materiały i prezentacje konferencyjne;

4) materiały dydaktyczne;

5) czasopisma naukowe;

6) dane badawcze (wyniki badań, pomiary, statystyki, raporty, sprawozdania itp.), powstałe w wyniku realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych;

7) inne materiały związane z funkcjonowaniem Uniwersytetu Jagiellońskiego.


POLITYKA DEPONOWANIA

Dopuszcza się następujące formy deponowania materiałów:

1) autoarchiwizacja dokonywana przez autorów lub współautorów dzieła;

2) deponowanie pośrednie przez bibliotekarza biblioteki wydziałowej/instytutowej Uniwersytetu Jagiellońskiego;

3) deponowanie pośrednie przez bibliotekarza Biblioteki Jagiellońskiej.

Depozytariusze udostępniają materiały nieodpłatnie na podstawie otwartych licencji Creative Commons lub licencji niewyłącznej udzielonej Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Udzielenie licencji jest jednym z elementów procesu deponowania.

Proces deponowania materiałów kończy się zatwierdzeniem poprawności ich formatu i metadanych przez bibliotekarzy Biblioteki Jagiellońskiej (Sekcja Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Oddziale Zbiorów Cyfrowych).

Autor ponosi pełną odpowiedzialność za deponowane w RUJ materiały, odpowiada za ewentualne naruszenie praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

W razie konieczności można deponować kolejne wersje tego samego tekstu, podając stosowną informację w opisie bibliograficznym.

Zdeponowanie tekstu już wcześniej opublikowanego wymaga zgody wydawcy, na którego autor przeniósł autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, albo któremu autor udzielił licencji wyłącznej na ten sam tekst na to samo pole eksploatacji. Zaleca się wówczas sprawdzenie swoich umów z wydawcą lub polityki wydawcy w zakresie upubliczniania prac w repozytorium instytucjonalnym (zob. baza SHERPA/ROMEO ).


POLITYKA UDOSTĘPNIANIA

Umieszczone w RUJ teksty stanowią własność intelektualną autorów i podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa autorskiego.

Udostępnianie zasobów RUJ odbywa się zgodnie z licencjami udzielonymi przez autorów.

Metadane udostępniane są bez ograniczeń, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

Zasoby RUJ mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny, do celów naukowych dydaktycznych i edukacyjnych. Kopie cyfrowe materiałów udostępnianych w RUJ mogą być powielane, cytowane, przetwarzane do celów osobistych. Warunkiem wykorzystania zasobu jest poprawne jego zacytowanie, w którym należy zawsze zaznaczyć: nazwisko i imię autora, tytuł i inne dane bibliograficzne oraz adres internetowy do oryginalnego obiektu umieszczonego w RUJ.


POLITYKA ARCHIWIZACJI

Materiały deponowane w RUJ będą przechowywane bezterminowo z zachowaniem polityki bezpieczeństwa danych.

RUJ zapewnia materiałom trwałą czytelność i dostępność. W razie potrzeby pliki zostaną przeniesione do nowych formatów.

Teksty zdeponowane w RUJ nie podlegają wycofaniu przez autorów.

Zdeponowane materiały mogą być przesunięte do archiwum zamkniętego na uzasadnioną prośbę autora, jeżeli zostanie naruszone prawo (np. sprawdzone naruszenie praw autorskich, plagiat, fałszowanie badań).


BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW UJ

1) BPP UJ jest głównym źródłem informacji o publikacjach pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przy dokonywaniu okresowej oceny pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przy przyznawaniu nagród za działalność naukową uwzględnia się wyłącznie publikacje zarejestrowane w bazie BPP UJ.

2) W BPP UJ dokumentowany jest bieżący dorobek publikacyjny jak i materiały opublikowane w latach ubiegłych.

3) Dane bibliograficzne dotyczące materiałów opublikowanych przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w źródłach naukowych, popularno-naukowych i innych mogą być wprowadzane bezpośrednio do bazy BPP UJ przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego lub przez bibliotekarzy z bibliotek wydziałowych i instytutowych.

4) Opis bibliograficzny publikacji powinien być zweryfikowany na podstawie dostarczonego przez autora oryginału w formie drukowanej lub poprzez wskazanie linku do publikacji w wersji elektronicznej. Weryfikacji dokonują bibliotekarze z bibliotek wydziałowych/instytutowych Uniwersytetu Jagiellońskiego lub bibliotekarze z Biblioteki Jagiellońskiej. Zweryfikowane opisy bibliograficzne, po sprawdzeniu ich poprawności i kompletności, zatwierdzają do opublikowania w bazie BPP UJ bibliotekarze z Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej.

5) Obowiązkiem autora jest przygotowanie angielskiej wersji tytułu publikacji, o ile taki nie występuje w oryginalnym tekście.

6) Po sporządzeniu opisu bibliograficznego publikacji należy oznaczyć jej afiliację.