Turystyka jako sposób spędzania czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej.

master
dc.abstract.enMaster's thesis presents the research process, which deals with the question: to what extent tourism is a pastime among the young secondary?Structure work consists of three chapters, introduction and conclusion.The first chapter presents the various definitions of tourism since the first attempts to define the word tourism, functions and dysfunctions of tourism and the social determinants of tourist activity in school children.Tourism plays an important function in the life of a young man. The positive values ​​such as knowledge of the world, man, shaping attitudes, leisure, learning tolerance, there are unfortunately often next to the negative features, such as dishonesty, environmental degradation, disease. It is good to be aware of these dysfunctions in order to minimize them.For tourism, you can not force anyone, because forcing leads to discouragement.Of particular importance in the practice of tourism, youth is family, school and peer group.The second chapter is shown by the definition of free time modern concepts of the sociology of tourism and its functions, as well as leisure activities for young people and how the development of free time. Free time is a concept difficult to define. Is associated with age, lifestyle, work and study.The third chapter is its own research, which are presented: the purpose of research, research hypotheses, a research tool which is a questionnaire, sample and conduct of the study. In this chapter, the second section describes the results of surveys and verification of hypotheses.Research shows that the fading interest in tourism among the youth. The reasons must be sought in rising unemployment and falling household incomes.pl
dc.abstract.plPraca ukazuje proces badań, który dotyczy odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu turystyka stanowi sposób spędzania wolnego czasu wśród młodzieży ponadgimnazjalnej? Struktura pracy składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia.Pierwszy rozdział przedstawia różne definicje turystyki począwszy od pierwszych prób określenia słowa turystyka, funkcje oraz dysfunkcje turystyki, a także społeczne uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży szkolnej.Turystyka spełnia ważne funkcje w życiu młodego człowieka. Pozytywne wartości takie, jak poznanie świata, człowieka, kształtowanie postaw, wypoczynek, nauka tolerancji występują niestety często obok negatywnych funkcji, jakimi są nieuczciwość, degradacja środowiska, choroba. Dobrze jest mieć świadomość tych dysfunkcji, aby móc je zminimalizować.Do turystyki nie można nikogo zmuszać, ponieważ przymuszanie prowadzi do zniechęcenia. Szczególne znaczenie w uprawianiu turystyki młodzieży ma rodzina, szkoła oraz grupa rówieśnicza.W drugim rozdziale ukazana jest definicja czasu wolnego według współczesnych koncepcji socjologii turystyki i jego funkcje, a także sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież oraz jak wygląda zagospodarowanie czasu wolnego. Czas wolny jest to pojecie trudne do zdefiniowania. Związane jest z wiekiem, stylem życia, pracą oraz nauką.Trzeci rozdział to badania własne, w których przedstawione są: cel badań, hipotezy badawcze, narzędzie badawcze jakim jest kwestionariusz, dobór próby i przebieg badań. W rozdziale tym, w drugim podrozdziale opisane są wyniki badań ankietowych oraz weryfikacja hipotez.Z badań wynika, że zanika zainteresowanie turystyką wśród młodzieży. Przyczyn należy szukać w rosnącym bezrobociu i spadku dochodów gospodarstw domowych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorOrnacka, Katarzyna - 131189 pl
dc.contributor.authorRogalska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGorlach, Krzysztof - 128120 pl
dc.contributor.reviewerOrnacka, Katarzyna - 131189 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:40:28Z
dc.date.available2020-07-24T09:40:28Z
dc.date.submitted2012-07-19pl
dc.fieldofstudypraca socjalnapl
dc.identifier.apddiploma-68293-69314pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181632
dc.languagepolpl
dc.subject.entourism, free time, youthpl
dc.subject.plturystyka, czas wolny, młodzieżpl
dc.titleTurystyka jako sposób spędzania czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej.pl
dc.title.alternativeTourism as a way of spending free time young secondarypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Master's thesis presents the research process, which deals with the question: to what extent tourism is a pastime among the young secondary?Structure work consists of three chapters, introduction and conclusion.The first chapter presents the various definitions of tourism since the first attempts to define the word tourism, functions and dysfunctions of tourism and the social determinants of tourist activity in school children.Tourism plays an important function in the life of a young man. The positive values ​​such as knowledge of the world, man, shaping attitudes, leisure, learning tolerance, there are unfortunately often next to the negative features, such as dishonesty, environmental degradation, disease. It is good to be aware of these dysfunctions in order to minimize them.For tourism, you can not force anyone, because forcing leads to discouragement.Of particular importance in the practice of tourism, youth is family, school and peer group.The second chapter is shown by the definition of free time modern concepts of the sociology of tourism and its functions, as well as leisure activities for young people and how the development of free time. Free time is a concept difficult to define. Is associated with age, lifestyle, work and study.The third chapter is its own research, which are presented: the purpose of research, research hypotheses, a research tool which is a questionnaire, sample and conduct of the study. In this chapter, the second section describes the results of surveys and verification of hypotheses.Research shows that the fading interest in tourism among the youth. The reasons must be sought in rising unemployment and falling household incomes.
dc.abstract.plpl
Praca ukazuje proces badań, który dotyczy odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu turystyka stanowi sposób spędzania wolnego czasu wśród młodzieży ponadgimnazjalnej? Struktura pracy składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia.Pierwszy rozdział przedstawia różne definicje turystyki począwszy od pierwszych prób określenia słowa turystyka, funkcje oraz dysfunkcje turystyki, a także społeczne uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży szkolnej.Turystyka spełnia ważne funkcje w życiu młodego człowieka. Pozytywne wartości takie, jak poznanie świata, człowieka, kształtowanie postaw, wypoczynek, nauka tolerancji występują niestety często obok negatywnych funkcji, jakimi są nieuczciwość, degradacja środowiska, choroba. Dobrze jest mieć świadomość tych dysfunkcji, aby móc je zminimalizować.Do turystyki nie można nikogo zmuszać, ponieważ przymuszanie prowadzi do zniechęcenia. Szczególne znaczenie w uprawianiu turystyki młodzieży ma rodzina, szkoła oraz grupa rówieśnicza.W drugim rozdziale ukazana jest definicja czasu wolnego według współczesnych koncepcji socjologii turystyki i jego funkcje, a także sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież oraz jak wygląda zagospodarowanie czasu wolnego. Czas wolny jest to pojecie trudne do zdefiniowania. Związane jest z wiekiem, stylem życia, pracą oraz nauką.Trzeci rozdział to badania własne, w których przedstawione są: cel badań, hipotezy badawcze, narzędzie badawcze jakim jest kwestionariusz, dobór próby i przebieg badań. W rozdziale tym, w drugim podrozdziale opisane są wyniki badań ankietowych oraz weryfikacja hipotez.Z badań wynika, że zanika zainteresowanie turystyką wśród młodzieży. Przyczyn należy szukać w rosnącym bezrobociu i spadku dochodów gospodarstw domowych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Ornacka, Katarzyna - 131189
dc.contributor.authorpl
Rogalska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Gorlach, Krzysztof - 128120
dc.contributor.reviewerpl
Ornacka, Katarzyna - 131189
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:40:28Z
dc.date.available
2020-07-24T09:40:28Z
dc.date.submittedpl
2012-07-19
dc.fieldofstudypl
praca socjalna
dc.identifier.apdpl
diploma-68293-69314
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181632
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
tourism, free time, youth
dc.subject.plpl
turystyka, czas wolny, młodzież
dc.titlepl
Turystyka jako sposób spędzania czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej.
dc.title.alternativepl
Tourism as a way of spending free time young secondary
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
69
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Poznan
8
Dublin
4
Krakow
4
Lubsko
2
Siemianowice Śląskie
2
Szczecin
2
Słupsk
2
Wroclaw
2
Zmigrod
2

No access

No Thumbnail Available