Proces projektowania aplikacji mobilnej na przykładzie inteligentnej aplikacji Apriori

master
dc.abstract.enThe main subject of this thesis is to present the original design mobile application called Apriori, which was carried out in subsequent stages of the project team. In the process of creating a project application distinguished stages of planning, design and programming. The indirect aim of this work is to show the design process as an important milestone in the quest to create a physical product - application. This thesis describes and is accompanied by a complete project documentation necessary to write the application code. Apriori application design process is shown in chronological order. At the beginning clarified human needs and analyzed existing tools form the storage, management and flow of information perspective. After specifying the tasks that would implement the application, exploratory study was conducted in order to determine the demand for this type of tool and define user requirements to such a tool. Based on these expectations clarified functionality of the application, which is shown in functional models. Work on the functionalities carried out, taking into account the principles of usability that was tested by means of tests. Tests used to make changes in the project. The graphical interface were designed by style flat design and in accordance with the principles of user experience design. At the end we indicated in the hardest and most important phase of work, which is programming. In addition, it highlighted the importance of good scheduling of work in the implementation of the IT projects. Also presented an application in terms of business. Project management that has been developed profitable applications startup, which is a kind of business plan for the product in its initial stages. The document included business model and SWOT analysis of the project, which analyzed the feasibility of the project and assesses its risks. Apriori application design created based on natural human thinking processes. Developed mechanism of action of the application is modeled on the cognitive function of the human mind - memory, which is defined as the ability to store and remind information about experiences. The aim of the application is to support daily activities, starting with the replacement of simple checklist on paper, through calendar with preparation notes for departure to the messaging service for people working in the group on the same project. It solves the problem of organizing thoughts, events, tasks in such a way as to ensure that they can write, easy access, and above all assigned users attaching to their tasks and communication in their area. Choosing functionality of application, followed the basic desire - effectiveness, efficiency and fruitfulness of action, both for large business projects and daily activities. In the project also has been made the website prototype, which presents application, and from which it could be downloaded. Apriori application it does not solve all the difficulties related to the organization of information, however, is the answer to the problem of using multiple tools simultaneously with similar functionalities. It also offers intelligent solutions that intuitively grouped information and distinguish the most important, creating for them the appropriate recording structure. Thesis has proven that ever-changing information society requires a newer and newer solutions that will not only to carry out another emerging tasks, but also to use them was more enjoyable and carried the satisfaction.pl
dc.abstract.plGłównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie autorskiego projektu aplikacji mobilnej o nazwie Apriori, który zrealizowano w kolejnych etapach prac zespołu projektowego. W procesie tworzenia projektu aplikacji wyróżniono etap planowania, projektowania oraz programowania. Pośrednim celem pracy jest ukazanie procesu projektowania jako ważnego etapu w dążeniu do stworzenia fizycznego produktu – aplikacji. W pracy opisano i załączono pełną dokumentację projektową, niezbędną do napisania kodu aplikacji. Proces projektowania aplikacji Apriori jest ukazany w sposób chronologiczny. Na początku sprecyzowano ludzkie potrzeby oraz zanalizowano dostępne na rynku narzędzia informatyczne w kontekście przechowywania, zarządzania oraz przepływu informacji. Po sprecyzowaniu zadań, jakie miałaby realizować aplikacja, przeprowadzono badania eksploracyjne mające na celu określić zapotrzebowania na narzędzie tego typu oraz określić wymagania użytkowników wobec takiego narzędzia. Na podstawie tych oczekiwań sprecyzowano funkcjonalności aplikacji, które przedstawiono na modelach funkcjonalnych. Prace nad funkcjonalnościami prowadzono z uwzględnieniem zasad użyteczności, która została zbadana przy pomocy testów. Badania posłużyły do wprowadzenia zmian w projekcie. Interfejs graficzny projektowano wg stylu flat design oraz zgodnie z zasadami user experience design. Na końcu wskazano na najtrudniejszy i najważniejszy etap prac, jakim jest programowanie. Ponadto zwrócono uwagę na znaczenie dobrego harmonogramowania prac przy realizacji projektów informatycznych. Przedstawiono także aplikację w ujęciu biznesowym. W ramach zarządzania projektem informatycznym, który ma przynosić zyski opracowano startup aplikacji, czyli swoisty biznes plan dla produktu w jego początkowej fazie. W dokumencie tym ujęto model biznesowy oraz analizę SWOT projektu, gdzie zanalizowano wykonalność projektu oraz oceniono jego ryzyko. Projekt aplikacji Apriori tworzono w oparciu o naturalne procesy myślowe człowieka. Opracowany mechanizm działania aplikacji wzorowany jest na funkcji poznawczej ludzkiego umysłu – pamięci, którą określa się jako zdolność do przechowywania i odtwarzania informacji o doświadczeniach. Celem aplikacji jest wspomaganie codziennych czynności, zaczynając od zastąpienia kartki z listą zakupów, przez kalendarz z notatkami na temat przygotowań do wyjazdu, aż po komunikator internetowy dla osób pracujących w grupie nad jednym projektem. Rozwiązuje ona problem porządkowania myśli, wydarzeń, zadań do wykonania w taki sposób, aby zapewnić możliwość ich zapisu, łatwego dostępu, a przede wszystkim dołączania użytkowników z przypisanymi do nich zadaniami oraz komunikacją w ich obszarze. Wybierając funkcjonalności, jakie realizowałaby aplikacja, kierowano się podstawowym dążeniem – efektywności, sprawności i owocności działań, zarówno przy dużych projektach biznesowych, jak i codziennych czynnościach.Na potrzeby projektu wykonano także stronę internetową potencjalnego producenta, która reklamowałaby aplikację oraz z której można by ją pobrać. Zaprezentowana aplikacja Apriori nie rozwiązuje ona wszystkich trudności związanych z organizacją informacji, jest jednak odpowiedzią na problem użytkowania wielu narzędzi naraz o podobnych funkcjonalnościach. Ponadto oferuje inteligentne rozwiązania, które w sposób intuicyjny grupują informacje oraz wyróżniają te najważniejsze, tworząc dla nich odpowiednie struktury zapisu. Praca dowiodła, że wciąż zmieniające się społeczeństwo informacyjne wymaga coraz to nowszych rozwiązań, które będą nie tylko realizowały kolejne pojawiające się zadania, ale także by korzystanie z nich było coraz przyjemniejsze i niosło satysfakcję.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorFlasiński, Mariusz - 127926 pl
dc.contributor.authorDziwirek, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJurek, Janusz - 128557 pl
dc.contributor.reviewerFlasiński, Mariusz - 127926 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:48:55Z
dc.date.available2020-07-26T13:48:55Z
dc.date.submitted2015-07-07pl
dc.fieldofstudyelektroniczne przetwarzanie informacjipl
dc.identifier.apddiploma-96807-130528pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204254
dc.languagepolpl
dc.subject.enmobile application, designing, process, functionality, usability, startup, management, user experience design, flat design, information architecture, programming, interface, intuitive, data processing, information societypl
dc.subject.plaplikacja mobilna, projektowanie, proces, funkcjonalność, użyteczność, startup, zarządzanie, user experience design, flat design, architektura informacji, programowanie, interfejs, intuicyjność, przetwarzanie informacji, społeczeństwo informacyjnepl
dc.titleProces projektowania aplikacji mobilnej na przykładzie inteligentnej aplikacji Aprioripl
dc.title.alternativeThe intelligent application Apriori as the example of designing a mobile applicationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main subject of this thesis is to present the original design mobile application called Apriori, which was carried out in subsequent stages of the project team. In the process of creating a project application distinguished stages of planning, design and programming. The indirect aim of this work is to show the design process as an important milestone in the quest to create a physical product - application. This thesis describes and is accompanied by a complete project documentation necessary to write the application code. Apriori application design process is shown in chronological order. At the beginning clarified human needs and analyzed existing tools form the storage, management and flow of information perspective. After specifying the tasks that would implement the application, exploratory study was conducted in order to determine the demand for this type of tool and define user requirements to such a tool. Based on these expectations clarified functionality of the application, which is shown in functional models. Work on the functionalities carried out, taking into account the principles of usability that was tested by means of tests. Tests used to make changes in the project. The graphical interface were designed by style flat design and in accordance with the principles of user experience design. At the end we indicated in the hardest and most important phase of work, which is programming. In addition, it highlighted the importance of good scheduling of work in the implementation of the IT projects. Also presented an application in terms of business. Project management that has been developed profitable applications startup, which is a kind of business plan for the product in its initial stages. The document included business model and SWOT analysis of the project, which analyzed the feasibility of the project and assesses its risks. Apriori application design created based on natural human thinking processes. Developed mechanism of action of the application is modeled on the cognitive function of the human mind - memory, which is defined as the ability to store and remind information about experiences. The aim of the application is to support daily activities, starting with the replacement of simple checklist on paper, through calendar with preparation notes for departure to the messaging service for people working in the group on the same project. It solves the problem of organizing thoughts, events, tasks in such a way as to ensure that they can write, easy access, and above all assigned users attaching to their tasks and communication in their area. Choosing functionality of application, followed the basic desire - effectiveness, efficiency and fruitfulness of action, both for large business projects and daily activities. In the project also has been made the website prototype, which presents application, and from which it could be downloaded. Apriori application it does not solve all the difficulties related to the organization of information, however, is the answer to the problem of using multiple tools simultaneously with similar functionalities. It also offers intelligent solutions that intuitively grouped information and distinguish the most important, creating for them the appropriate recording structure. Thesis has proven that ever-changing information society requires a newer and newer solutions that will not only to carry out another emerging tasks, but also to use them was more enjoyable and carried the satisfaction.
dc.abstract.plpl
Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie autorskiego projektu aplikacji mobilnej o nazwie Apriori, który zrealizowano w kolejnych etapach prac zespołu projektowego. W procesie tworzenia projektu aplikacji wyróżniono etap planowania, projektowania oraz programowania. Pośrednim celem pracy jest ukazanie procesu projektowania jako ważnego etapu w dążeniu do stworzenia fizycznego produktu – aplikacji. W pracy opisano i załączono pełną dokumentację projektową, niezbędną do napisania kodu aplikacji. Proces projektowania aplikacji Apriori jest ukazany w sposób chronologiczny. Na początku sprecyzowano ludzkie potrzeby oraz zanalizowano dostępne na rynku narzędzia informatyczne w kontekście przechowywania, zarządzania oraz przepływu informacji. Po sprecyzowaniu zadań, jakie miałaby realizować aplikacja, przeprowadzono badania eksploracyjne mające na celu określić zapotrzebowania na narzędzie tego typu oraz określić wymagania użytkowników wobec takiego narzędzia. Na podstawie tych oczekiwań sprecyzowano funkcjonalności aplikacji, które przedstawiono na modelach funkcjonalnych. Prace nad funkcjonalnościami prowadzono z uwzględnieniem zasad użyteczności, która została zbadana przy pomocy testów. Badania posłużyły do wprowadzenia zmian w projekcie. Interfejs graficzny projektowano wg stylu flat design oraz zgodnie z zasadami user experience design. Na końcu wskazano na najtrudniejszy i najważniejszy etap prac, jakim jest programowanie. Ponadto zwrócono uwagę na znaczenie dobrego harmonogramowania prac przy realizacji projektów informatycznych. Przedstawiono także aplikację w ujęciu biznesowym. W ramach zarządzania projektem informatycznym, który ma przynosić zyski opracowano startup aplikacji, czyli swoisty biznes plan dla produktu w jego początkowej fazie. W dokumencie tym ujęto model biznesowy oraz analizę SWOT projektu, gdzie zanalizowano wykonalność projektu oraz oceniono jego ryzyko. Projekt aplikacji Apriori tworzono w oparciu o naturalne procesy myślowe człowieka. Opracowany mechanizm działania aplikacji wzorowany jest na funkcji poznawczej ludzkiego umysłu – pamięci, którą określa się jako zdolność do przechowywania i odtwarzania informacji o doświadczeniach. Celem aplikacji jest wspomaganie codziennych czynności, zaczynając od zastąpienia kartki z listą zakupów, przez kalendarz z notatkami na temat przygotowań do wyjazdu, aż po komunikator internetowy dla osób pracujących w grupie nad jednym projektem. Rozwiązuje ona problem porządkowania myśli, wydarzeń, zadań do wykonania w taki sposób, aby zapewnić możliwość ich zapisu, łatwego dostępu, a przede wszystkim dołączania użytkowników z przypisanymi do nich zadaniami oraz komunikacją w ich obszarze. Wybierając funkcjonalności, jakie realizowałaby aplikacja, kierowano się podstawowym dążeniem – efektywności, sprawności i owocności działań, zarówno przy dużych projektach biznesowych, jak i codziennych czynnościach.Na potrzeby projektu wykonano także stronę internetową potencjalnego producenta, która reklamowałaby aplikację oraz z której można by ją pobrać. Zaprezentowana aplikacja Apriori nie rozwiązuje ona wszystkich trudności związanych z organizacją informacji, jest jednak odpowiedzią na problem użytkowania wielu narzędzi naraz o podobnych funkcjonalnościach. Ponadto oferuje inteligentne rozwiązania, które w sposób intuicyjny grupują informacje oraz wyróżniają te najważniejsze, tworząc dla nich odpowiednie struktury zapisu. Praca dowiodła, że wciąż zmieniające się społeczeństwo informacyjne wymaga coraz to nowszych rozwiązań, które będą nie tylko realizowały kolejne pojawiające się zadania, ale także by korzystanie z nich było coraz przyjemniejsze i niosło satysfakcję.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Flasiński, Mariusz - 127926
dc.contributor.authorpl
Dziwirek, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jurek, Janusz - 128557
dc.contributor.reviewerpl
Flasiński, Mariusz - 127926
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:48:55Z
dc.date.available
2020-07-26T13:48:55Z
dc.date.submittedpl
2015-07-07
dc.fieldofstudypl
elektroniczne przetwarzanie informacji
dc.identifier.apdpl
diploma-96807-130528
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204254
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
mobile application, designing, process, functionality, usability, startup, management, user experience design, flat design, information architecture, programming, interface, intuitive, data processing, information society
dc.subject.plpl
aplikacja mobilna, projektowanie, proces, funkcjonalność, użyteczność, startup, zarządzanie, user experience design, flat design, architektura informacji, programowanie, interfejs, intuicyjność, przetwarzanie informacji, społeczeństwo informacyjne
dc.titlepl
Proces projektowania aplikacji mobilnej na przykładzie inteligentnej aplikacji Apriori
dc.title.alternativepl
The intelligent application Apriori as the example of designing a mobile application
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Wroclaw
6
Krakow
5
Warsaw
5
Bydgoszcz
3
Bühl
1
Chicago
1
Dublin
1
Gdansk
1
Gdynia
1
Gieraltowice
1

No access

No Thumbnail Available