Myśl ekologiczna w twórczości artystycznej - Trash art jako nowa forma kreacji

master
dc.abstract.enThe ecological thought became the cornerstone of all findings and conclusions encapsulated in my thesis not only because of its place occupied in the process of molding the global nature consciousness, but also due to a number of developments and tendencies expropriated by other subdisciplines and various areas of life. As a result, newly created art factions, such as “eco” – which is significantly strengthening the process of interaction with nature, largely expanded leeway of references to other important areas of science: sociology, psychology, philosophy, pedagogy and art.In this paper, I am trying to answer two fundamental questions. The first concerns a change of attitude and the sphere of environment in human lifestyle. While preparing a background of numerous literature filled with theories developed on the topic, I am also processing my thesis by describing and explaining theories of ecology in comparison to other subjects, such as philosophy, sociology, aesthetics and ethics.In addition, I made an attempt to answer whether is it possible to shape human sensitivity via artistic activity regarding the massive promotion of pro-environmental postulates. Simply put, is it possible for art to be the medium of pro-eco rights? The concept of pro-ecological art has been narrowed to the fine arts, avant-garde art and then to Trash art.It has been the most important field of investigation and examination to refer to Marcel Duchamp's artistic activities, whose craft had a huge impact on other contemporary styles and directions of modern art, including Thrash art. Duchamp's postulates of leaving other forms of artistic expression behind and desisting aesthetics forced a discussion about the meaning of the term “creator/artist” as seen by avant-garde artists. The discourse emerged to a new plain concerning the phenomenon it became, the sources of its existence and the attitude it represents.Trash art is a phenomenon, originating from the realm of art, has became social, political and cultural strategy. The use of pre-prepared and pre-processed items as a material to create new artworks has become a symbol of a resistance against consumerism, globalization, and other perversions deforming the natural environment. Main artists who created the movement, depending on their point of view, were trying to assess important issues concerning the natural environment, the pollution, the devastation and the perdition the natural harmony between the man and nature. The creator's goal was to manifest their opposition to the widespread trend of issues such as ethics and sensitivity to nature's beauty had been pushed into the background. My thesis utilizes a wide range of artists and their selection of works that describe the above-mentioned demands best.Therefore, art, apart from aestheticization of life, can also become a carrier of certain important in modern life. It is able to both educate and change people's view and behavior. Hence the conclusion, the art created in the eco-friendly ethos, seems to be perceived as a necessity of modern times.pl
dc.abstract.plMyśl ekologiczna stałą się podstawą wszystkich wysnutych przeze mnie wniosków w tejże pracy. Nie tylko ze względu na miejsce jakie zajmuje w procesie kształtowania świadomości znaczenia przyrody i natury dla świata, ale również ze względu na liczne tendencje do przeobrażenia i przywłaszczania jej postulatów do innych subdyscyplin naukowych oraz dziedzin życia. Efektem tego są chociażby wszystkie nowo powstałe odłamy - ,,eko”, które prócz swojego głównego zadania, czyli wzmacniania procesu interakcji człowieka z naturą, w znacznej mierze poszerzyły pole manewru odwoływania się do innych, istotnych dziedzin nauki, takich jak: socjologia, psychologia, filozofia, pedagogika, czy sztuka. W niniejszej pracy starałam się odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania. Pierwsze z nich dotyczyło zmiany postawy i sfery życia ludzkiego względem środowiska przyrodniczego. Pragnąc wykazać, jak bardzo dokonana transformacja społeczno-kulturowa wpłynęła na przekształcenie relacji człowieka względem własnego środowiska, oparłam się o fachową literaturę bogatą w liczne twierdzenia i teorie stworzone na ten temat. Dodatkowo starałam się spojrzeć na zadany przeze mnie problem, również z drugiej strony, tzn. opisując i tłumacząc stanowisko innych współpracujących z ekologią dziedzin, a ważnych dla tematu pracy, takich jak np.: filozofia, socjologia, estetyka, czy etyka.Ponadto podjęłam próbę odpowiedzi na inne pytanie, czy wobec tak głośno demonstrowanych i propagowanych postulatów proekologicznych, możliwa jest kształtowanie wrażliwości ludzkiej za sprawą działalności artystycznej. Mówiąc wprost, czy sztuka może stać się nośnikiem proekologicznych racji? Pojęcie twórczości proekologicznej z racji swojego obszaru zostało zawężone do sztuki plastycznej, następnie sztuki awangardowej i dalej do głównego zagadnienia tejże pracy, sztuki Trash artu.Niezwykle ważne dla zgłębienia istoty tematu stało się nawiązanie do artystycznych dokonań Marcela Duchampa, propagatora strategii artystycznej, która wywarła ogromny wpływ na powstałe po nim kierunki i style w sztuce współczesnej, w tym również trash art. Równolegle z wyciągniętymi przez niego postulatami programowymi uśmiercającymi wszystkie wcześniejsze formy ekspresji artystycznej oraz zupełnie zaprzestanie wszelkiej produkcji o charakterze estetycznym wymusiło to podjęcie dyskusji na temat znaczenia pojęcia twórcy/artysty w mniemaniu artystów awangardowych. Wobec tego rozważania na temat trash artu dotyczyły zarówno kwestii rodzaju zjawiska jakim się stało, korzeni z jakich wyrasta oraz postawie jaką reprezentuje.Trash art należy do tego rodzaju zjawiska, które wywodząc się z dziedziny sztuki, stały się zarówno strategią społeczną, polityczną oraz kulturalną. Użycie gotowych czy tez wcześniej przetworzonych przedmiotów jako materiału do tworzenia nowych dzieł, stało się symbolem artystycznego sprzeciwu wobec zjawiska konsumpcjonizmu, globalizacji i innych wynaturzeń deformujących środowisko przyrodnicze. Artyści tworzący w tym nurcie w zależności od przyjętego punktu widzenia, swoją działalnością starali się zaopiniować ważne kwestie dotyczące otoczenia przyrodniczego, jej zanieczyszczenia i dewastacji a przy tym zatracenia harmonii człowieka z nią. Przede wszystkim chciano zamanifestować swój sprzeciw wobec szerzących się tendencji w świecie, które ich zdaniem sprawiają, że takie kwestie jak etyka i wrażliwość na piękno natury spychane są na dalszy plan. W pracy posłużyłam się wybranymi przykładami twórców i ich najgłośniejszych prac, które najlepiej opisują wspomniane wyżej postulaty.Sztuka wobec tego, prócz funkcji estetyzacji życia, może tez stać się nośnikiem pewnych racji ważnych dla życia współczesnego. Może edukować albo też zmieniać czyjeś poglądy i zachowanie. Stąd wypływa wniosek, że sztuka tworzona w ramach proekologicznego etosu, wydawać by się mogła potrzebą naszych czasów.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorKowalewicz, Michel - 185652 pl
dc.contributor.authorBaran, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWrońska, Katarzyna - 132780 pl
dc.contributor.reviewerKowalewicz, Michel - 185652 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:13:43Z
dc.date.available2020-07-24T10:13:43Z
dc.date.submitted2012-09-10pl
dc.fieldofstudyanimacja społeczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-68959-46935pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182150
dc.languagepolpl
dc.subject.enecology, trash art, artpl
dc.subject.plekologia, twórczość, trash art, sztukapl
dc.titleMyśl ekologiczna w twórczości artystycznej - Trash art jako nowa forma kreacjipl
dc.title.alternativeThe term of ecological thought in art theory – Trash art as the new form of creationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The ecological thought became the cornerstone of all findings and conclusions encapsulated in my thesis not only because of its place occupied in the process of molding the global nature consciousness, but also due to a number of developments and tendencies expropriated by other subdisciplines and various areas of life. As a result, newly created art factions, such as “eco” – which is significantly strengthening the process of interaction with nature, largely expanded leeway of references to other important areas of science: sociology, psychology, philosophy, pedagogy and art.In this paper, I am trying to answer two fundamental questions. The first concerns a change of attitude and the sphere of environment in human lifestyle. While preparing a background of numerous literature filled with theories developed on the topic, I am also processing my thesis by describing and explaining theories of ecology in comparison to other subjects, such as philosophy, sociology, aesthetics and ethics.In addition, I made an attempt to answer whether is it possible to shape human sensitivity via artistic activity regarding the massive promotion of pro-environmental postulates. Simply put, is it possible for art to be the medium of pro-eco rights? The concept of pro-ecological art has been narrowed to the fine arts, avant-garde art and then to Trash art.It has been the most important field of investigation and examination to refer to Marcel Duchamp's artistic activities, whose craft had a huge impact on other contemporary styles and directions of modern art, including Thrash art. Duchamp's postulates of leaving other forms of artistic expression behind and desisting aesthetics forced a discussion about the meaning of the term “creator/artist” as seen by avant-garde artists. The discourse emerged to a new plain concerning the phenomenon it became, the sources of its existence and the attitude it represents.Trash art is a phenomenon, originating from the realm of art, has became social, political and cultural strategy. The use of pre-prepared and pre-processed items as a material to create new artworks has become a symbol of a resistance against consumerism, globalization, and other perversions deforming the natural environment. Main artists who created the movement, depending on their point of view, were trying to assess important issues concerning the natural environment, the pollution, the devastation and the perdition the natural harmony between the man and nature. The creator's goal was to manifest their opposition to the widespread trend of issues such as ethics and sensitivity to nature's beauty had been pushed into the background. My thesis utilizes a wide range of artists and their selection of works that describe the above-mentioned demands best.Therefore, art, apart from aestheticization of life, can also become a carrier of certain important in modern life. It is able to both educate and change people's view and behavior. Hence the conclusion, the art created in the eco-friendly ethos, seems to be perceived as a necessity of modern times.
dc.abstract.plpl
Myśl ekologiczna stałą się podstawą wszystkich wysnutych przeze mnie wniosków w tejże pracy. Nie tylko ze względu na miejsce jakie zajmuje w procesie kształtowania świadomości znaczenia przyrody i natury dla świata, ale również ze względu na liczne tendencje do przeobrażenia i przywłaszczania jej postulatów do innych subdyscyplin naukowych oraz dziedzin życia. Efektem tego są chociażby wszystkie nowo powstałe odłamy - ,,eko”, które prócz swojego głównego zadania, czyli wzmacniania procesu interakcji człowieka z naturą, w znacznej mierze poszerzyły pole manewru odwoływania się do innych, istotnych dziedzin nauki, takich jak: socjologia, psychologia, filozofia, pedagogika, czy sztuka. W niniejszej pracy starałam się odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania. Pierwsze z nich dotyczyło zmiany postawy i sfery życia ludzkiego względem środowiska przyrodniczego. Pragnąc wykazać, jak bardzo dokonana transformacja społeczno-kulturowa wpłynęła na przekształcenie relacji człowieka względem własnego środowiska, oparłam się o fachową literaturę bogatą w liczne twierdzenia i teorie stworzone na ten temat. Dodatkowo starałam się spojrzeć na zadany przeze mnie problem, również z drugiej strony, tzn. opisując i tłumacząc stanowisko innych współpracujących z ekologią dziedzin, a ważnych dla tematu pracy, takich jak np.: filozofia, socjologia, estetyka, czy etyka.Ponadto podjęłam próbę odpowiedzi na inne pytanie, czy wobec tak głośno demonstrowanych i propagowanych postulatów proekologicznych, możliwa jest kształtowanie wrażliwości ludzkiej za sprawą działalności artystycznej. Mówiąc wprost, czy sztuka może stać się nośnikiem proekologicznych racji? Pojęcie twórczości proekologicznej z racji swojego obszaru zostało zawężone do sztuki plastycznej, następnie sztuki awangardowej i dalej do głównego zagadnienia tejże pracy, sztuki Trash artu.Niezwykle ważne dla zgłębienia istoty tematu stało się nawiązanie do artystycznych dokonań Marcela Duchampa, propagatora strategii artystycznej, która wywarła ogromny wpływ na powstałe po nim kierunki i style w sztuce współczesnej, w tym również trash art. Równolegle z wyciągniętymi przez niego postulatami programowymi uśmiercającymi wszystkie wcześniejsze formy ekspresji artystycznej oraz zupełnie zaprzestanie wszelkiej produkcji o charakterze estetycznym wymusiło to podjęcie dyskusji na temat znaczenia pojęcia twórcy/artysty w mniemaniu artystów awangardowych. Wobec tego rozważania na temat trash artu dotyczyły zarówno kwestii rodzaju zjawiska jakim się stało, korzeni z jakich wyrasta oraz postawie jaką reprezentuje.Trash art należy do tego rodzaju zjawiska, które wywodząc się z dziedziny sztuki, stały się zarówno strategią społeczną, polityczną oraz kulturalną. Użycie gotowych czy tez wcześniej przetworzonych przedmiotów jako materiału do tworzenia nowych dzieł, stało się symbolem artystycznego sprzeciwu wobec zjawiska konsumpcjonizmu, globalizacji i innych wynaturzeń deformujących środowisko przyrodnicze. Artyści tworzący w tym nurcie w zależności od przyjętego punktu widzenia, swoją działalnością starali się zaopiniować ważne kwestie dotyczące otoczenia przyrodniczego, jej zanieczyszczenia i dewastacji a przy tym zatracenia harmonii człowieka z nią. Przede wszystkim chciano zamanifestować swój sprzeciw wobec szerzących się tendencji w świecie, które ich zdaniem sprawiają, że takie kwestie jak etyka i wrażliwość na piękno natury spychane są na dalszy plan. W pracy posłużyłam się wybranymi przykładami twórców i ich najgłośniejszych prac, które najlepiej opisują wspomniane wyżej postulaty.Sztuka wobec tego, prócz funkcji estetyzacji życia, może tez stać się nośnikiem pewnych racji ważnych dla życia współczesnego. Może edukować albo też zmieniać czyjeś poglądy i zachowanie. Stąd wypływa wniosek, że sztuka tworzona w ramach proekologicznego etosu, wydawać by się mogła potrzebą naszych czasów.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Kowalewicz, Michel - 185652
dc.contributor.authorpl
Baran, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wrońska, Katarzyna - 132780
dc.contributor.reviewerpl
Kowalewicz, Michel - 185652
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:13:43Z
dc.date.available
2020-07-24T10:13:43Z
dc.date.submittedpl
2012-09-10
dc.fieldofstudypl
animacja społeczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-68959-46935
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182150
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ecology, trash art, art
dc.subject.plpl
ekologia, twórczość, trash art, sztuka
dc.titlepl
Myśl ekologiczna w twórczości artystycznej - Trash art jako nowa forma kreacji
dc.title.alternativepl
The term of ecological thought in art theory – Trash art as the new form of creation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Wroclaw
8
Krakow
3
Gieraltowice
2
Lodz
2
Zawiercie
2
Bialystok
1
Bloemendaal
1
Dublin
1
Przasnysz
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available